INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE ÖNERİLER

Yerel hizmetlerin etkin olarak sağlanması, sorunların tespiti ve çözümün ortaya konulmasında katılımcı mekanizmaların uygulanması önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Meşru, şeffaf, hesap verebilir ve demokratikbir yerel yönetim için karar alma süreçlerine halkın katılımı temel bir adımı oluşturmaktadır. Bu düşünceler ışığında katılımcı demokrasi kavramı ve katılım mekanizmaları artan bir etkiye sahiptir. Demokratik bir yerel yönetim modelinin uygulanabilmesi adına yerel gündem 21 ile başlayan sürecin Türkiye’de kent konseyi modelini ortaya koyması yerel yönetimlerde katılım mekanizmalarının gelişmesini sağlamıştır. Çalışmada demokratik bir yerel yönetim anlayışının yansıması olan kent konseylerinin mevcut durumu katılımcı demokrasi, demokratik yerel yönetimler ve yerel katılım kavramları ekseninde analiz edilmiştir. Yerel katılımın örneklerini sunan Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Almanya, Fransa ve İngiltere devletleri karşılaştırması ile Türkiye’de yaşanan aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın devamında demokratik bir yerel yönetim modeli olarak oluşturulan kent konseyi modelinin mevcut durumu tespit edilerek, etkin bir yerel katılımın sağlanması için yapısal ve yönetsel öneriler sunulmuştur.Keywords
Yerel Yönetim, Katılımcı Demokrasi, Yerel Katılım, Kent Konseyi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved