INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KIRSAL TURİZM VE KALKINMA ETKİLEŞİMİNDE BODRUM YEREL HALKININ TURİZM ALGISININ BELİRLENMESİ

Yerel halkın turizmi algılayış tarzının belirlenmesi, turizm faaliyetlerinin planlanmasında ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Kırsal turizm ve kalkınma etkileşiminde, yerel halkın turizme bakış açısı, turizmi nasıl algıladığı, turizm gelişimine hazır olup olmadığı, turistlerle olan iletişim şekli ve turizm hareketliliğinden beklentileri, turizm algılayış unsurları olarak nitelendirilmektedir. Bu unsurların nasıl şekillendiğinin ortaya çıkarılmasıyla, destinasyonda turizmin sürdürülebilirliği konusunda gerekli önlemler alınabilmektedir. Çalışmada, ülkemizde turizmin en yoğun olarak yaşandığı destinasyonlardan biri olan ve farklı kültürlerin bir arada bulunduğu Bodrum’da yerel halkın turizmi nasıl algıladığı, turizm gelişimine bakış açısı ve turizmin gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yaklaşımlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Bodrum’da turizm faaliyetlerinin planlı olarak gerçekleştirilmesi ve turizme dayalı kalkınmanın sağlanması için işletme ve destinasyon yöneticilerine önemli çıkarımlar sunulmuştur. Bu açıdan önem arz eden çalışmanın alan araştırmasında anket tekniği kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programında analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Bodrum’da ekonomik getirinin daha çok turizmden sağlanması sebebiyle, yerel halkın turizm gelişiminden beklentisinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bodrum yerel halkı turizmi, yaşam kalitesinin artırılmasında; çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunarak, sürdürülebilirlik sağlanmasında önemli bir araç olarak görmektedir. Bodrum turizm imkânları, doğal çevre ve tarihi özellikleri açısından zengin olmakla birlikte, araştırmaya katılanların çoğu bu imkânların turizm açısından gerektiği gibi kullanıldığını savunmaktadırKeywords
Bodrum, Kırsal Turizm ve Kalkınma

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved