INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde, hızlı sanayileşme faaliyetleri çevreye zarar vermektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin CO2 emisyonu ve alt bileşenlerine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda ulaşım, imalat sanayi ve meskenlerden (ticari ve kamu) kaynaklanan CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme ilişkisi Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi çerçevesinde panel veri yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni panel eşbütünleşme testi ile tespit edilmiştir. FMOLS tahmincisi sonuçları, gelişmiş ülkelerin çoğunda ters-U şeklindeki ÇKE hipotezinin ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Eşbütünleşme ve FMOLS.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved