INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MESLEKİ CANLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı “Mesleki Canlılık Ölçeği”ni (Harvey, 2002) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik, güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini, Isparta, Burdur ve Antalya illerinde özel okullarda görev yapan 205 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %59,2’sini açıklayan, 17 madde ve 4 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu alt boyutlar Tutku, Dinçlik, Ustalık ve İş Tatmini olarak ölçeğin orijinaline uygun olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri .45 ile .77 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin kabul edilebilir seviyede uyum verdiğini göstermiştir (X2= 535.76, sd=109, RMSEA= .073, NFI= .95, NNFI= .95, CFI= .96, GFI= .90, AGFI= .86 ve SRMR= .061). İç tutarlık güvenirlik katsayıları Tutku için .72, Dinçlik için .71, Ustalık için .71 ve İş Tatmini için .80 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genelinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .89’dur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarının .31 ile .69 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, “Mesleki Canlılık Ölçeği”nin örgütsel davranış alanında kullanılabilecek, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Meslek Canlılık, Tutku, Dinçlik, Ustalık, İş Tatmini.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved