INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE OLUŞTURDUKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilişsel alan, bilgilerle ve bilgilerden doğan zihinsel yeteneklerle ilgili zihinsel öğrenmelerin yoğunlukta olduğu, zihinsel yetilerin geliştirildiği ve zihinsel faaliyetlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir alan olup aynı zamanda öğretimin tasarlanmasına hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı matematik ve fen bilimleri öğretmeni adaylarının Bloom’un bilişsel alan basamaklarına göre oluşturdukları soruların taksonomi basamaklarına uygunluk yönünden incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 37’si ilköğretim matematik öğretmenliği, 30’u fen bilgisi öğretmenliği programından olan toplam 67 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında öğretmen adaylarından Bloom’un bilişsel alan basamaklarından her birine uygun soru oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen veriler üç uzmanın soruları basamaklara uygunluk yönünden karşılaştırması ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının soru hazırlarken bilişsel basamakları birbirinden ayırt etmede güçlük yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adayları en fazla analiz basamağında olmak üzere özellikle üst düzey basamaklara uygun sorular oluşturmada sıkıntı yaşamışlardır. Branşlar bazında ise, fen bilimleri öğretmeni adaylarının genel olarak basamaklara uygun doğru soru yazma oranının matematik öğretmeni adaylarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Çoğunluk olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının uygulama basamağını kavrama ve sentez basamağıyla, analiz basamağını kavrama ve uygulama basamağıyla, sentez ve değerlendirme basamağını ise analiz basamağıyla karıştırdıkları tespit edilmiştir. İleriki çalışmalarda öğretmen adaylarının yaşadıkları bu güçlüklerin nedenlerinin ortaya konulması ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Keywords
Bloom taksonomisi, bilişsel alan, soru, öğretmen adayı, matematik, fen.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved