INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE VATANSEVERLİK DEĞERİ

Yaşamın her alanı ve her döneminde vatanseverlik ile devlet ve devletin siyasi yapılanması arasında kendini gösteren bir duygu olarak, zorunlu ve içsel bir ilişki vardır. Bu araştırmanın amacı, Erzincan`da ortaöğretim okullarında öğrenim gören Afgan Mülteci öğrencilerin Vatanperverlik anlayışlarının belirlenmesi, şu anda yaşadıkları ülke olan Türkiye’ye karşı milli duygularının ve milli şuur farkındalıklarının tespit edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde bulunan İmam Hatip Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Afgan mülteci öğrenciler; çalışma grubunu da bu öğrenciler arasından maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen toplam on iki öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi, veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çizim ve açıklamaları; Güzel Türkiye, Yardımsever Türkiye ve Müslüman Türkiye şeklinde üç alt temada toplanırken vatanseverlik tarifleri savaşmak/ölmek, hizmet etmek/güzelleştirmek, vatandaşlara sahip çıkmak, okumak şeklinde dört alt temada Afganlı Öğrencilerin öz vatanlarına karşı sevgilerinin devam ettiği, mücbir sebeplerle Türkiye`ye göç etmek zorunda kaldıkları, Türkiye`de kendilerine sunulan yardım vb. imkanlar ve Türk vatandaşlarının kucak açması sebebiyle mutlu oldukları, Türkiye`ye karşı ve Türk halkına karşı olumlu duygular besledikleri görülmüştürKeywords
Eğitim, Değer, Vatanseverlik, Afgan Mültecileri, Ortaöğretim

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved