INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Samsun'da uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre araştırılması amaçlanmıştır. Desen: Bu çalışma ilişkisel tarama modeline göre hazırlanmıştır. Konular: Araştırmanın nüfusu 2015-2016 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili Eğitimi Merkezi'nde Türkçe derslerine katılan rasgele örnekleme ile belirlenen 60 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme Araçları: Veri toplama araçları olarak "UCLA Yalnızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Analiz: Cinsiyet, ilişki durumlarına ve uluslararası öğrencilerin kardeşi sayılarına göre karşılaştırma için T testi analizi kullanılmıştır. Bulgular: Uluslararası Öğrenci Öğrencilerinin yalnızlığı, demografik değişkenlere göre incelenmiş, bu değişkenler açısından anlamlı bir farklılık bulunamamış, bu nedenle uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeyleri demografik değişkenlerden bağımsız olup, literatürde bu konudaki bulguları desteklemektedir. Tartışma: Sonuç olarak, bu çalışma yalnızlık düzeyinin demografik değişkenlerden bağımsız olduğunu göstermektedir.Keywords
Yalnızlık Düzeyi, Uluslararası Öğrenciler, Demografik Değişkenler

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved