INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Bu çalışmanın amacı 5E öğrenme döngüsü modeliyle ilgili 2006-2016 yılları arasında yayımlanan ulusal makale ve tezleri çeşitli açılardan incelemektir. Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim-öğretim hayatında uygulanmasıyla ortaya çıkan öğrenme halkası, 4E ve ardından 5E öğrenme döngüsü modellerinden sadece 5E öğrenme döngüsü modeli bu araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma, doküman incelemesine dayalı bir araştırmadır. Bu anlamda çalışma, Google schoolar, ULAKBİM ve YÖK Tez Merkezi veri tabanlarından erişilebilen 5E öğrenme döngüsü modeline yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen sınıflama formu ile elde edilmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda taranan çalışmalar; yayın türü, yayınlanan yıl, çalışma alanı, disiplin alanı, ele alınan konu, araştırma yöntemi ve araştırma türü, örneklem seviyesi ve büyüklüğü, veri toplama aracı ve analiz yöntemi bakımından sınıflama formunda verilen farklı temalara göre incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanan çalışmalar için daha sonra ortak görüş oluşturularak kodlamanın güvenirliği sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarının sunulmasında tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. Çalışmanın fen eğitimindeki 5E öğrenme döngüsü modeline yönelik eğilimleri ortaya çıkarması bakımından araştırmacılara bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.Keywords
5E öğrenme döngüsü modeli, yapılandırmacı yaklaşım, doküman incelemesi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved