INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Teknoloji ve Tasarım dersine yönelik tutumları ve karne notları; cinsiyete, sınıf düzeyine, aile gelirine, anne-baba öğrenim durumuna göre incelenmiş, derse yönelik tutumla akademik başarı arasındaki ilişki belirlenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Antalya ilinde 9 ortaokulda öğrenim görmekte olan 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Okullar seçilirken, sosyo-ekonomik yapı ve il başarı sıralaması dikkate alınmıştır. Araştırmaya 594’ü kız, 571’i erkek toplam 1165 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutum Ölçeği (TTDTÖ) kullanılmıştır. Ölçek 28 maddeden oluşmaktadır. Güvenirlik çalışmalarının sonucunda Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı 0,94 olarak tespit edilmiş, faktör analizi sonucunda tek boyutlu olduğu belirlenmiştir. Verilerinin istatistiksel analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde hesapları, t- testi, tek yönlü varyans analizi (anova), tamhane’s T2 testi ve basit korelasyon analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenci tutumlarının; Cinsiyete, sınıf düzeyine, aile gelirine ve anne-baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, Karne notlarının ise; Cinsiyete, aile gelirine, anne-baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği fakat sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, derse yönelik tutumla akademik başarı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Teknoloji ve Tasarım Dersi, Tutum, Akademik Başarı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved