INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada kolektif öğretmen yeterlikleri ile okul kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın araştırma evreni, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçede görev yapan lise öğretmenlerini kapsamaktadır. Araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 405 lise öğretmeninden örneklem oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği ile Okul Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, lise öğretmenlerinin kolektif öğretmen yeterlikleri algısı ile okul kültürü algısı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin okul kültürü ölçeğine ilişkin görüş puanları arttıkça kolektif öğretmen yeterliklerinin de arttığı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre de okul kültürünün, öğretmenlerin kolektif öğretmen yeterlikleri algısının önemli bir yordayıcısı olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerinin demografik özelliklerine (cinsiyet ve mesleki kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin kanıt bulunamamıştır. Çalışma sonuçlarına göre uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.Keywords
Kolektif öğretmen yeterlikleri, Okul kültürü, Lise öğretmeni.

References