Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada kolektif öğretmen yeterlikleri ile okul kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın araştırma evreni, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçede görev yapan lise öğretmenlerini kapsamaktadır. Araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 405 lise öğretmeninden örneklem oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği ile Okul Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, lise öğretmenlerinin kolektif öğretmen yeterlikleri algısı ile okul kültürü algısı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin okul kültürü ölçeğine ilişkin görüş puanları arttıkça kolektif öğretmen yeterliklerinin de arttığı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre de okul kültürünün, öğretmenlerin kolektif öğretmen yeterlikleri algısının önemli bir yordayıcısı olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerinin demografik özelliklerine (cinsiyet ve mesleki kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin kanıt bulunamamıştır. Çalışma sonuçlarına göre uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Kolektif öğretmen yeterlikleri, Okul kültürü, Lise öğretmeni.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri