INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERİNDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerini kuşaklar arasında inceleyerek, meydana gelen değişmeleri kuşak bazında incelemek ve köyler arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma mikrososyolojik yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın ana materyalini Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınlardan bireysel görüşme yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Kadınların kuşaklararasındaki farklılıklarını belirleyebilmek Kruskal-Wallis ve One-Way Anova Testi kullanılmıştır. Araştırma alanında tarımsal yapı ve sürdürülebilirlik açısından 1.kuşaktan 3.kuşağa olumlu yönde değişimlerin olduğu söylemek pek mümkün değildir. Tarımsal üretimi terk etme eğilimi birinci kuşakta yüksek; ikinci kuşakta ise düşüktür. Bu durum birinci kuşağın yaşlı/hasta olması; ikinci kuşağın ise başka işi/çaresi olmamasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü kuşakta ise kararsızlar çoğunlukta olup; eğilimlerini eğitim ve tarım dışı iş imkânları belirleyecektir. Önümüzdeki yıllarda kırsal alanlarda kadın girişimciliğinin artması ve tarımsal sürdürülebilirlik için tarımsal yatırımların arttırılması, tarım politikalarının, tarımsal finans kaynaklarının ve desteklemelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.Keywords
Kırsal Kadın, Tarımsal Yapı, Toplumsal Değişme, Kuşaklararası Değişme, Adana Köyleri

References