INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MOBİL PAZARLAMA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

Teknolojik gelişmeler hayatı gittikçe değiştirmektedir. Bireylerin bu teknolojik gelişmeler karşısında onu algılaması ve ona adapte olması ise bir o kadar hızlı gerçekleşmektedir. Bu değişiklikler ve dönüşümler toplumları farklılaştırmaktadır ve küresel atmosfer artık tüm dünyayı sarmış durumdadır. Günümüzde mobil pazarlamanın sürekli gelişim göstermekte ve güncellenmekte olması da gelecek zamanlarda bu uygulamaların çok daha önem kazanacağı varsayımına neden olmakta ve konu ile ilgili araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde iletişimin ve iletişim teknolojilerinin büyük hızla gelişmesi bireylerin web araçlarını ve interneti daha çok kullanmasına neden olmaktadır. Mobil pazarlama, dünyada uzun süredir kullanılmasına rağmen Türkiye’de son on senedir kullanılan bir pazarlama şeklidir. Bu çalışmada, mobil pazarlama konusunda 2007 ve 2017 yılları arasında yapılmış 27 lisansüstü tezinin (yüksek lisans ve doktora) incelenerek analiz edilmesi, özetlenmesi ve elde edilen bulgular yönüyle konuya dikkat çekilmesidir. Çalışma kapsamında mobil pazarlama konusu kavramsal açıdan irdelenerek niteliksel araştırma yöntemi olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Böylece incelenmeye başladığı ilk yıldan günümüze kadar (son on on yılda) gerçekleştirilen tez çalışmalarının ortak noktaları belirlenmiştir. Veriler tez çalışmalarının yapıldığı yıllar, ana bilim dalları, enstitü ve danışmanlar, araştırmanın yapıldığı bölgeler ve üniversiteler, tez türü, tezin dili şeklindeki bilgiler MS Excel programı kullanılarak tablolar halinde sunulmaktadır Konu üzerine oldukça az sayıda tez çalışmasının yapılmış olduğu tespit edilerek incelenen çalışmaların çoğunluğu işletme bölümünde gerçekleştiği ve diğer alanlarda sınırlı sayıda kaldığı; çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Mobil pazarlama konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için gereken araştırmaların arttırılması, farklı konular ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.Keywords
pazarlama, mobil pazarlama, içerik analizi

References