INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

İş sağlığı ve güvenli çalışanların sağlık ve güvenlik konularını ele alan ve her geçen gün önemi daha fazla hissedilen bir alandır. Bu araştırma iktisadi işletme çalışanlarının iş sağılığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerin değişkenlere göre istatistiki olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modeli bağlamında yürütülen çalışmada araştırma grubu, Kocaeli Üniversitesi iktisadi işletmesinin 132 çalışanından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ölçeği” (İSGUÖ) kullanılmıştır. Çalışanların memnuniyet ölçeklerine verdikleri cevapların cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına ve iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre değişim gösterip göstermediğini araştırmak üzere demografik özelliklerle karşılaştırmalar, t-testi ve ANOVA testi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.



Keywords
İş sağlığı ve güvenliği, Üniversite, İktisadi işletme

References