Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Toplumsal yaşamda, geleneksel ve patriarkal toplumsal yapının bireylere yüklediği anlamlar farklılık göstermektedir. Kadınlık ve erkeklik toplumsal cinsiyet rollerinin eşit bir düzlemde değerlendirildiği söylenemez. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyetle ilgili tutum ve algılarını belirlemektir. Bu kapsamda, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinde çalışan akademisyenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Farklı birimlerde çalışan akademisyenlere Sosyo-demografik bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Aile ve Evlilik Hakkında Geleneksel İnançlar Ölçeği ve Evlilik Hakkında Ataerkil İnançlar Ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Veriler bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sonuca göre, genel olarak katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Yaygın algının toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, cinsiyete, çalıştıkları birime ve doğum yerine göre farklılıklar bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Toplumsal cinsiyet, akademisyenler, toplumsal cinsiyet eşitliği, patriarkal

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri