INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Toplumsal yaşamda, geleneksel ve patriarkal toplumsal yapının bireylere yüklediği anlamlar farklılık göstermektedir. Kadınlık ve erkeklik toplumsal cinsiyet rollerinin eşit bir düzlemde değerlendirildiği söylenemez. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyetle ilgili tutum ve algılarını belirlemektir. Bu kapsamda, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinde çalışan akademisyenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Farklı birimlerde çalışan akademisyenlere Sosyo-demografik bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Aile ve Evlilik Hakkında Geleneksel İnançlar Ölçeği ve Evlilik Hakkında Ataerkil İnançlar Ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Veriler bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sonuca göre, genel olarak katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Yaygın algının toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, cinsiyete, çalıştıkları birime ve doğum yerine göre farklılıklar bulunmuştur.Keywords
Toplumsal cinsiyet, akademisyenler, toplumsal cinsiyet eşitliği, patriarkal

References