INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YATILI BÖLGE OKULLARI İLE DİĞER DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmada, yatılı bölge okullarıyla diğer devlet okullarında görev yapan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini yatılı bölge okulları ve diğer ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Ağrı İli ve çevresinde görev yapan ve evreni temsil eden 300 öğretmenden oluşmaktadır. Ölçek uygulaması basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak, 150 yatılı ve 150 diğer devlet okullarında görev yapan toplam 300 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, yatılı ve diğer devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin içsel tatminleri yüksek düzeyde iken dışsal tatminlerinin orta düzeyde olduğu; iş tatminleri genel olarak değerlendirildiğinde ise yatılı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatminleri orta düzeyde iken diğer devlet okullarında görev yapanların yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca yatılı okullarda çalışan öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin ve dışsal tatmin düzeylerinin, diğer devlet okullarında görev yapanlara göre daha düşük olduğu, kadın ve erkek öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin ve dışsal tatmin düzeylerinin farklılık göstermediği bulunmuştur. Öğretmenlerin içsel tatmin düzeylerinin 43–50 yaş grubundakilere göre daha düşük olduğu bulunmuşturKeywords
İş Tatmini, Öğretmen, Yatılı Okul.

References