INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE KÜÇÜK TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Bu çalışmada sürdürülebilir turizmde başarı faktörleri ve küçük turizm işletmelerine yönelik bir model önerisinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında tertip edilen 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi’ne katılan 16 akademisyen ile görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanılmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sürdürülebilir turizm alanında küçük turizm işletmelerinin çalışmalarının ve hedeflerinin neler olması gerektiği belirlenmiş ve bu doğrultuda bir model önerisi sunulmuştur. Ayrıca, yerel yönetimlere, bölgesel pazarlama örgütlerine ve işletme yöneticilerine küçük turizm işletmelerinin gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi hususunda çeşitli öneriler geliştirilmiştirKeywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Küçük Turizm İşletmeleri

References