INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HABER TASARIM CEMİYETİ (SOCIETY FOR NEWS DESIGN) İÇERİK DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gelişen teknoloji ile bilginin paylaşımı artmış, karmaşık verileri ilgi çekici ve doğru şekilde iletmek önemli hale gelmiştir. Bu amaçla; bilgi grafiklerinin görsel ile içeriklerin uygunluğu bakımından düzeyinin belirlenmesi için, infografik görsellerinin içerik düzenleme bağlamında, SND ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin hazırlanmasında görsel sanatlar, iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarından üçer uzmanın görüşü alınmış; literatüre dayalı olarak kriterler belirlenmiştir. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin geçerliğinin test edilmesinde; Açımlayıcı Faktör Analizi kapsamında, görsel sanatlar ve iletişim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir örneklem üzerinde geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin KMO değerleri 0,925, Bartlett testi sonucu 577,459 bulunmuş, yapılan analizler sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirliğe ve iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords
İnfografik, Görsel İletişim, SND (Society For News Design), Ölçek Geliştirme

References