Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAMIN ANLAMI VE İŞİN ANLAMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANING IN LIFE AND MEANINGFUL WORK )

Yazar : Oktay BALCI  & Cengiz AĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 348-362
    


Özet

“Yaşamın anlamı nedir?” sorusu şüphesiz insanlık tarihinin en kadim sorusudur. Doğal bir anlam avcısı olan insanoğlu tabiatıyla yaptığı işinde de anlam aramaktadır. Araştırmalar yaşamında ve işinde anlam bulan insanların esenliklerini de uzun ve derin yaşadığını göstermektedir. Bu araştırmada stres veren meslek gruplarından birini yapan öğretmenlerin meslekleri ile ilgili anlamlılık düzeyleri ile yaşamlarındaki anlam arasındaki ilişki tespit edilmek istenmiştir. “Yaşamını anlamlı gören bir öğretmen acaba mesleğini de anlamlı mı görmektedir?” Ya da tam tersinden düşünürsek “mesleğinde anlamlılığı yakalayan bir öğretmen acaba yaşamını da mı anlamlı bulmaktadır?” soruları araştırmamızın başlangıç noktası olmuştur. Bu çalışma genel ve ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Hadımköy Beldesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada anket metodu ile veri toplama yolu izlenmiştir. Öğretmenlerin yaşam amaçlarını ölçmek içi Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin işlerinin anlamlılık düzeyini ölçmek için Steger, Dik ve Duffy (2012) tarafından geliştirilen “İş Anlamı Envanteri” kullanılmıştır. Yapılan korelasyon ve regresyon analizinden sonra öğretmenlerin,“yaşamın anlamı” değişkenin alt boyutu olan “yaşamda anlam varlığı” ile “işin anlamlılığı ” algıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde öğretmenlerin “işin anlamlılığı” algıları ile “yaşam anlamı” algıları arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin, “yaşamın anlamı” değişkenin alt boyutu olan “ yaşamda anlam arayışı ” algısı ile “işin anlamlılığı” algısı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.Anahtar Kelimeler
Yaşamın anlamı, işin anlamı, işin anlamlılığı, yaşamda anlam arayışı

Abstract

“What’s the meaning of life?” is undoubtedly the oldest question of man’s history. As a natural meaning hunter, man has been seeking meaning in work for ages as well.Studies have shown that individuals who found meaning both in life and work have long and deep well-being.In this study we wanted to determine the relationship between meaning in life and meaning in work of teachers who perform a stressful job.We wonder if a teacher who found meaning in life,does it help to find meaningful in his/her work or vice versa.These questions are the inception points of this study. General scanning and relational screening model were used in the present study. The universe of this study are teachers who work in primary,secondary and high schools in Hadımköy Town/Istanbul.The correlational survey model was used in this study.”The work and meaning inventory” (Steger, Dik and Duffy,2012) and “meaning in life questionnaire” ( Steger, Frazier, Oishi and Kaler ,2006) scales were used in order to collect data. The results of regression and correlation analyses showed that there is a positive and meaningful relationship between the dimension of meaning in life namely “presence of meaning in life” and “meaningful work”.Similarly there is a positive and meaningful relationship between “meaningful work” and “meaning in life”.But there isn’t any relationship between the dimension of meaning in life namely “search of meaning in life” and “meaningful work”.Keywords
Meaning in life, meaning of work,meaningful work,,search of meaning in life

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri