INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILIKLI MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF INTERDEPENDENT HAPPINESS LEVELS OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS )

Author : Mehmet YORULMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 277-284
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Karşılıklı Mutluluk Düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Nicel bir araştırma olan bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinden oluşmaktadır (n=600). Araştırmada 2017 yılında Ekşi ve arkadaşları tarafından uyarlanan “Karşılıklı Mutluluk Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek online olarak tüm sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine gönderilmiş ve bir hafta içerisinde geri dönmeleri istenmiştir. Araştırmada 313 öğrenciden geri dönüş olmuştur. Geri dönüş oranı % 52,1 olarak gerçekleşmiştir.Analizlerde kullanılacak test tekniklerini belirlemek için normallik testi yapıldı. Tablodaki verilere göre Shapiro-Wilk testinin anlamlılık değeri p<0,05 olduğundan dağılım, normal dağılım göstermediği için analizlerde parametrik olmayan test tekniklerinden faydalanıldı. Bulgular: Araştırmanın bulguları, Katılımcıların yaklaşık %82,4’ünü bayan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğintümü için Cronbach's alfa değeri ,835 olarak bulunmuştur. Karşılıklı Mutluluk ölçeğindeki ifadelere katılım düzeylerine bakıldığında katılım düzeyi en yüksek (%93 ile) olan ifade “Değer verdiğim kişilerin mutlu olmasını sağlarım.”;en yüksek kararsızlık ile katılım düzeyi en düşük (yaklaşık %28) olan ifade ise “Büyük bir endişem ya da kaygım yok.” ifadesidir. Sonuç: Karşılıklı mutluluk ölçeği ifadeleri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01).İfadeler arasındaki en yüksek ilişki “Kendimin ve çevremdekilerin mutlu olduğuna inanıyorum.” ile” Etrafımdaki insanlar kadar mutlu olduğuma inanıyorum.” ifadeleri arasındadır (p<0,01). Sonuç olarak, Ankete katılan öğrencilerin endişe ve kaygılarının olduğu görülmektedir. Bu ifadenin altında yatan birçok neden bulunabilir. Katılımcı öğrencilerin kesinlikle katılmadıkları ifadelerin en düşüğü “Çevremdekiler tarafından olumlu değerlendirildiğimi hissediyorum.” ifadesidir.Keywords
Mutluluk, Kaygı, Öğrenci.

Abstract

EVALUATION OF INTERDEPENDENT HAPPINESS LEVELS OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS Aim: Aim of this study was to measure the mutual happiness levels of health management students. Method: In this study, which is a quantitative investigation, a goal-oriented sampling method is used. The population of the study comprises Health Management students at Selçuk University (n = 600). ‘Scale of Mutual Happiness Level Determination’ developed by Ekşi and friends were used in the study. The scale was sent to all health management students online way and asked to return within a week. In the study, 313 students returned from the 82.4% of the participants were female students. Cronbach’s alpha value was 0.835 for the whole scale. When the level of participation in the statements of mutual happiness scale considered, the highest level of participation (93%) is the statement that “I provide happiness to the people I value”; the highest statement level of participation with the highest instability (approximately 28%) is that ‘I don’t have a big worry or concern.’ Conclusion: As statistical, there was a significant positive correlation between mutual happiness scale (p<0.01). The highest relationship among statements is that ‘I believe in myself, and those around me are happy.’ and ‘I believe I’m as happy as the surrounding people.’ (p<0.01). As a result, it appears that the students participating in the survey have concerns and anxieties. There are many reasons underlying this statement. The lowest of the statements that the participating students did not agree with definitely is the statement that ‘I feel positively tested by those around me.’ :Keywords
Happiness, Anxiety, Student.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved