Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
(COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE COMPLIANCE LEVELS RELATION WITH THE FOOTNOTE DISCLOSURE REQUIREMENTS OF TAS 16 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT STANDARD IN 2016-2017 YEARS: AN APPLICATION IN BORSA ISTANBUL 100 INDEX )

Yazar : Tansel ÇETİNOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 465-478
    


Özet

Bugünün küreselleşen dünyasında rekabet olgusu çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu küreselleşen ve birbirine yaklaşan dünyada şirketlerin anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir ve doğrulanabilir, karşılaştırılabilir, zamanında yapılmış, anlamlı olarak hazırladıkları ve bilgi kullanıcılarına sundukları finansal tablolarının her ülkede bu özellikleri taşıması ve daha şeffaf finansal raporlama için benzer finansal raporlama dilinin kullanılması gerekmektedir. Bu durum da, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile mümkün olmaktadır. Finansal tabloların, finansal tablolardan farklı beklentileri olan finansal tablo kullanıcılarına sadece genel bilgiler vermesi ve karar alma sürecinde ayrıntılı bilgi ihtiyacını karşılamaması nedeniyle dipnotların oluşturulması ve ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir. Şirketler tarafından, bu açıklama gerekliliklerine uyulması da önem kazanmıştır. Şirketlerin, uluslararası finansal raporlama standartları dipnot açıklama gereklilikleri uyum düzeyleri ise; şirketin büyüklüğü, şirketin karlılığı, şirketin borçluluk durumu, şirketin yaşı vb. kriterlerden etkilenmektedir. Araştırmamızda, BIST 100 endeksinde, yer alan 52 adet üretim işletmesi içerisinden seçmiş olduğumuz TMS 16 Maddi Duran Varlık standardına en uygun faaliyet raporlarına sahip 20 adet üretim işletmesi seçilmiştir. Üretim şirketlerinde maddi duran varlıklar, önemli bir kalem olduğu için TMS 16 Maddi duran varlık standardı seçilmiştir. Araştırmamız da, şirketlerin 2016 ve 2017 yıllarındaki finansal tablolarından yararlanılmıştır. Şirketlerin finansal bilgilerine kamu aydınlatma platformu (KAP) ve Borsa İstanbul’un resmi sitesinden ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yapmış olduğumuz araştırmada, elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak, “H0: Şirketlerin TMS 16 Maddi Duran Varlık standardı dipnot açıklama gerekliliklerinin yıllara göre değişen uyum düzeyleri ile değişkenler arasında (aktif büyüklük, denetçi türü, şirket yaşı) anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.” hipotezi doğrulanmıştır. Şirketlerin, TMS 16 Maddi Duran Varlık standardı dipnot açıklama gereklilikleri uyum düzeyleri ile şirket kriterlerinden olan aktif büyüklük, denetçi türü, şirket yaşı ile olan ilişkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu belirlenen ilişkilerin nedenleri de vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Dipnot, Açıklama, Gereklilik, Uyum

Abstract

Nowadays globalized world, the phenomenon of competition is increasing very rapidly. In this globalized and interdependent world, companies need to use these financial statements that are comprehensible, tailored, reliable and verifiable, comparable, timely, prepared and presented to information users in every country and similar financial reporting language should be used for more transparent financial reporting. This is possible by international accounting and financial reporting standards. The financial statements should not only meet the users of the financial statements who have different expectations in the financial statements, but should not meet the detailed information requirements in the decision-making process. Compliance with these disclosure requirements by companies has also gained importance. Compliance levels of international financial reporting standards footnote requirements of the companies are; the size of the company, the profitability of the company, the company's indebtedness, the company's age etc. The criteria are affected. In our research, 20 production enterprises with the most appropriate activity reports have been selected in the BIST 100 index which is selected from 52 manufacturing enterprises. Since the tangible fixed assets in manufacturing companies are an important item, TMS 16 Tangible Fixed Assets standard has been selected. In our research, the financial statements of the companies in 2016 and 2017 were used. The financial information of the companies has been obtained from the public lighting platform (KAP) and the official website of Borsa İstanbul. As a result, based on the data we have obtained, ile H0: There is a significant relationship between the compliance levels of the companies' IAS 16 Property, Plant and Equipment and Assurance Standard, which are changed according to years and the variables (asset size, type of auditor, company age). hypothesis. The relationship between the companies' compliance with the requirements of TAS 16 Property, Plant and Equipment, compliance with the requirements of disclosure requirements and the relationship between asset size, auditor type and company age has been tried to be explained.Keywords
Footnote,Disclosure,Requirement,Compliance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri