Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND JOB SATISFACTION WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A SAMPLE PRACTICE IN THE PUBLIC SECTOR )

Yazar : İzzet NARİN  ; Dursun BOZ & Cengiz DURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 555-568
    


Özet

Yapılan son çalışmalarda örgütsel düzenin inşasında güven önemli rol oynamaktadır. Güvenin oluşturulmasıyla başarı, istikrar ve çalışanların memnuniyetinin sağlanmasında etkendir. Bir örgütün hedef ve amaçlarına ulaşmasının yolu çalışanlarına sunduğu mutlu, huzurlu örgütsel iklimdir. Bu iklimin oluşmasıyla örgütsel bağlılığın arttığı bilinmektedir. Bu iklimin oluşturulmasındaki temel etkenlerden biri de güven ortamıdır. Örgütlere baktığımızda, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş tatmini kavramları bir örgüt için olmazsa olmaz, birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu üç kavram birlikte ele alınmalıdır. Bunun diğer çalışmalardan farkı aslında tamda bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada üç kavramın birbiriyle ilişkisi kamu sektöründe uygulanması bir ilktir. Böylece bu çalışmayla üç kavramın birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği ortaya konmuş ve kavramlar arasındaki ilişkilerin bir kamu sektöründeki çalışanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı yapılan saha araştırmasıyla desteklenmiştir. Bu çalışmada amaç özellikle örgütsel teori ve araştırmalarda önemli rol üstlenen örgütsel bağlılığın hem çalışanlar hem de örgütler için ne kadar önem taşıdığı ve birbirleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmak istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularla örgütsel güven ve iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve medeni durumun örgütsel bağlılık ile anlamlı farklılığı tespit edilememiştir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Güven, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

Abstract

In recent studies, trust plays an important role in the construction of organizational order. Achieving success, stability and satisfaction of the employees by creating trust are the factors. It is a happy, peaceful organizational climate that an organization offers its employees the way to achieve its goals and objectives. It is known that the organizational commitment increased with the formation of this climate. One of the main factors in the creation of this climate is the environment of trust. When we look at organizations, the concepts of organizational trust, organizational commitment and job satisfaction are indispensable for an organization. Therefore, these three concepts should be considered together. The difference of this study from the other studies is actually emerging at this point. In this study, the relationship between the three concepts in the public sector is a first. Thus, it was revealed that the three concepts could not be thought independently and the effects of the relations between the concepts on the employees in a public sector were supported by a field study. In this study, it was aimed to reveal the importance of organizational commitment, which plays an important role in organizational theory and research, for both employees and organizations. The findings obtained from the study showed that organizational trust and job satisfaction had positive positive relationships on organizational commitment. In addition, there were no significant differences in gender and marital status with organizational commitment.Keywords
Organizational Trust, Job Satisfaction, Organizational Commitment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri