Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAZIN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN ZORLUKLAR: POE’NUN “TELL-TALE HEART” ÖYKÜSÜNÜN YAKIN OKUNMASI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN İNCELENMESİ
(CHALLENGES REGARDING THE LITERARY TRANSLATION: CLOSE-READING OF POE’S “TELL-TALE HEART” AND ANALYSING ITS TURKISH TRANSLATIONS )

Yazar : İnönü KORKMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 510-526
    


Özet

Bu çalışma temel olarak bir edebiyat eserinin çevirisinden kaynaklanan ve ancak bu eserin kaynak dil ve bağlamında yakın okumasıyla ortaya çıkabilecek zorlukları göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla seçilen eser, Amerikan edebiyatından seçilmiş bir kısa öykü olan Edgar Allan Poe’nun “The Tell-Tale Heart” başlıklı eseridir. Hem bu kısa öykünün yakın okuması hem de hakkında yazılan edebi eleştirilerin incelenmesi kaynak metnin temel motiflerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca metnin oluşturulduğu bağlamın ayrımına varmak metindeki göstergesel bileşkelerin yorumlanması adına kullanışlı olabilir. Buna ek olarak mevcut çalışma yazarın sözü geçen öyküyü hangi temeller üzerine tasarladığı hakkında bilgi edinmek üzere yazarın kendisi ve düşünceleri, ne gibi bir mesaj vermiş olabileceği ile en önemlisi bu öykünün oluşturulmasını sağlayan itici güçler üzerine bir inceleme de sunmaktadır. Yakın okuma ve arka plan incelemesi süreci kaynak metinde sırasında öne çıkan önemli motifler arasında aklıselimlik – delilik zıtlığı, zaman takıntısı, Eye / I (İngilizce okunuşları aynı olan göz / ben sözcükleri ) bağıntısı, Şeytani Göz kavramı, ikiyüzlülük, ondokuzuncu yüzyıldaki “cinnet savunması” ve Ben / o (cansız varlıklar için kullanılan üçüncü tekil şahıs) bağıntısı bulunmaktadır. Kaynak metnin yakın okunmasının, yazar hakkında art alan bilgisi ile ilgili verilerin elde edilmesinin ve hem metin hem de yazarın kendisi üzerine eleştirel yazıların incelenmesinin ardından metni, metnin yazarın görüşleri ile metnin üretildiği bağlamı çevreleyen göstergesel ve anlamsal konulardan kaynaklanan zorlukları ortaya çıkarmak üzere Türkçe diline gerçekleştirilen çeviriler incelenmiştir. Bu inceleme aşaması söz konusu kısa öykünün sekiz farklı Türkçe çevirisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yüzeysel düzlemde hem kaynak metnin hem de çeviri metinlerin benzer göstergeleri paylaştığı görülmektedir. Buna rağmen, kaynak metnin daha derinlemesine incelemesi bir dizi farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Bunların dışında örneğin büyük/küçük harf ile noktalama işaretlerinin kullanımı gibi bazı yapısal farklılıklar okurun ilgisi ile algılamasını farklı noktalara yönelten bir çeşitliliğe işaret etmektedir. Göstergesel, anlamsal düzeyler ile yapısal unsurlardaki tüm bu farklılıklar yazın çevirmenlerinin karşılaşabileceği türden zorlukların varlığını kanıtlamaktadır. Zorlukların çevirmenlerin kaynak metne mi yoksa erek metne mi yakın durmalarına dair kararlarından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Bu durumda da çevirmenlerin kararlarına ilişkin kuramsal temel olarak Toury’nin çeviri normları irdelenecektir. Mevcut çalışmanın sonunda, yazın çevirisi ile ilgili bu gibi sorunları çözmeye yönelik birtakım öneriler sunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Yazın Çevirisi, Metin Analizi, Yakın-Okuma, Kısa Öykü Analizi.

Abstract

This study mainly aims to illustrate the difficulties emerging in the process of translating a literary work, which could only be apparent through close- reading of that literary work in its source language and context. The literary work chosen for this purpose is a short story from American literature; “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe. Both close-reading process of this short narrative and investigating its critics could help to understand the main motifs of the source text. Also perceiving the context in which the text is produced could be useful to interpret the semiotic components in the text. In addition, this study presents some research on the author and his thoughts in order to gain an insight on what foundations he designed this particular work, what message he could have possibly wished to deliver and most importantly with what motives he could have produced that narrative. The close-reading and background research process determined the most significant motifs in the source text as sanity – insanity controversy, time obsession, Eye / I relationship, Evil Eye concept, hypocrisy, “insanity defence” in the nineteenth century and I-it relationship. Having completed the close-reading of the source text, obtaining the data related with the background of the author and having investigated critical writings both on the text and the author, translations into Turkish language have been analysed in order to find the difficulties emerging from the semiotic and semantic issues surrounding the text, author’s thoughts and the context in which the text was produced with regard to the translation process. The analysis process has been carried out on eight different Turkish translations of the short story. It is found that, on the surface level, the source text and the target texts both share the same semiotic signs. However, the deeper analysis of the source text reveals a number of differences. Apart from these, some organic differences, for instance the use of capital letter and punctuation marks shows differences, which could channel the reader’s attention and conception to different points. All these differences in the levels of semiotic, semantic and organic elements could demonstrate the challenges literary translators might encounter. The challenges could be considered to be arising from the translator’s decisions whether to stay close to the source text or the target text. The theoretical base for the choice of translator will be discussed regarding to Toury’s translation norms. At the end of the study, prospects relating the literary translation will be supplied. The present study concludes with the suggestions regarding how to deal with these challenges of literary translation.Keywords
Literary Translation, Text analysis, Close-Reading, Short Story Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri