Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CELÂLUDDÎN SUYÛTÎ’NİN MAKÂMATÜ’T-TUFFÂHİYYE VE’Z-ZÜMRÜDİYYE’DE KONUŞAN MEYVE ve SEBZELER
(FRUITS AND VEGETABLES SPEAKING IN JALÂLADDIN SUYUTI'S MAQMATU'T-TUFFAHIYYA AND AZ-ZUMRUDIYE )

Yazar : Hacı ÇİÇEK  & Osman KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 569-579
    


Özet

Nesir olarak yazılan makamatleri süsleyen, onlara nazım yazım türü formatını kazandıran özellikler, onlarda icra edilen edebî sanatlardır. Makameler, nesir olmakla beraber, taşıdıkları seci, tecnis, teşbih, istiare, teşhis, fabl/intak vb. edebî sanatlardan dolayı şiirseldir. Makamelerin konu alanları ise oldukça geniştir. Konuları bağlamında ülke, belde ve şehir gibi mekânlar; cesaret-korkaklık, cömertlik-cimrilik, vefakârlık-vefasızlık, nezaket-kabalık, sevgi-kin, emanet-ihanet vb. özellikler, onlardan bazılarıdır. Bu çalışmada, Celâleddîn Suyûtî (ö.911/1505)’nin makamelerinden el-Makâmatü’t-Tüffahiyye ve el-Makâmatü’z-Zümrüdiyye ele alınmıştır. Adı geçen makamelerde, insanlık tarihinde birçok yörede bilinen nar, ayva, armut, şeftali, marul, semizotu, bamya ve ebegümeci gibi sebze ve meyveler, bir münazara ve diyalog şeklinde konuşturulmuştur. Yazar tarafından, onların her biri, birer özne olarak konuşmuş, kendini övmüştür. Kendini överken ya da rakibini yererken, kimi zaman mevzu ya da zayıf hadisler getirmekten de kaçınmamışlardır. Bu çalışmada, teşhir ve intak/fabl formatındaki söz konusu tariz ve atışmaları analiz edilmiş ve hadislerin kritiği yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Suyûtî, Makâmat, İntâk, Meyveler, Sebzeler.

Abstract

The features that the maqamat prose writings and give them the type of verse type are the literary arts practiced on them. Maqamats, prose, together with the rythming prose, pun, simbih, metaphor, diagnose and fable. The subject areas of the maqamats, are quite extensive. Places like country, town and city in the context of their subjects; courage-cowardliness, generosity-stinginess, frivolity-unbelief, courtesy-rudeness, love-kin, trust-treachery features are some of them. In this study, al-Maqâmatu't-Tuffahiyye and al-Maqâmatu'z-Zumrudiyye were taken up by the authorities of Jelâladdîn Suyûtî (d.911/1505). In the mentioned offices, vegetables and fruits such as pomegranate, quince, pear, peach, lettuce, gumbo, hibiscus and mallow are known in many regions in the history of mankind as a debate and dialogue. Each one of them, by the author, spoke as a subject, praising herself. Sometimes when they were praising themselves or their competitors, they did not avoid bringing topics or weak hadiths. In this study, the subject matter of the exhibition and fable format were analyzed and the hadiths were criticized.Keywords
Suyuti, Maqamat, Fable, Fruits, Vegetables.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri