Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYANIN, MARKA BAĞLILIĞINA ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON BRAND LOYALTY: A RESEARCH )

Yazar : Durmuş KOÇAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 634-651
    


Özet

Çalışmada, sosyal medyanın marka bağlılığa etkileri araştırılmıştır. İşletmeler markalarının tüketiciler tarafından sürekli olarak tercih edilmesini hedeflerken, tüketicilerde ihtiyaçlarını karşılarken bir takım kriterlere göre tercihlerini yapmaktadırlar. Dolaysıyla, sosyal medya aracılığıyla tüketici marka bağlılığı oluşturmada etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi, ilgili faktörlerin bağlılık oluşturmadaki etkilerinin belirlenmesi, tüketicilerin yeni gelişen tercih sebeplerinin öğrenilmesi; işletmelerin amaçlarına ulaşmasında çok önemli olmaktadır. Çalışma için belirlenen anket, Ankara Yenimahalle ilçesinde yeralan alış veriş merkezlerinde 182 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, katılımcıların; eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet değişkeni ile sosyal medya ve marka bağlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ile marka bağlılığını etkileyen içsel faktörler (risk derecesi, algılanan önem, algılanan kalite, ürün performansı, satın alma isteği, alışkanlık, satın alma sıklığı vs.) faktörler arasında farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Marka bağımlılığını etkileyen faktörlerin; sosyal medya algı faktörlerini (%35,9 oranında) etkilediği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Marka Bağlılığı, Sosyal Medya.

Abstract

In this study, the effects of social media on brand loyalty were investigated. While businesses aim to continuously prefer their brands to consumers, they make their preferences according to some criteria while meeting their needs in consumers. Therefore, determining the factors that may be effective in creating consumer brand loyalty through social media, determining the effects of the related factors on engagement, learning the reasons for the newly developing preferences of consumers; it is very important in achieving the objectives of enterprises. The questionnaire was applied to 182 people in the shopping centers in Yenimahalle district of Ankara. As a result of the analysis of the data, the participants; It was found that there was a positive correlation between education level, age and gender variable and social media and brand loyalty. It was observed that there were differences between the factors influencing education and brand loyalty (risk degree, perceived importance, perceived quality, product performance, desire to buy, habit, purchasing frequency etc.) factors. Factors affecting brand dependence; social media perception factors (35.9%).Keywords
Brand Loyalty, Social Media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri