Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENDİMİ BİLİYORUM, KORK(M)UYORUM! YENİLİKLERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA DİJİTAL ÜSTBİLİŞİN ROLÜ
(I KNOW MYSELF, I DO (NOT) WORRY! THE ROLE OF DIGITAL METACOGNITION ON FEAR OF MISSING OUT (FOMO) AND SOCIAL MEDIA ADDICTION )

Yazar : Çiğdem ALİÇAVUŞOĞLU  & Elif BOYRAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 682-697
    


Özet

Bu araştırmanın amacı gençlerin dijital üstbiliş düzeylerinin kompulsif sosyal medya kullanımı ve yenilikleri kaçırma korkusu (Fomo) davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anakütlesini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Kota örnekleme yöntemiyle belirlenen 699 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, kümeleme ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin üstbiliş düzeyleri açısından dört kümeye ayrıldığını göstermektedir. İlgili kümeler kontrolsüzler, ihtiyatlılar, kontrol bendeciler ve şüpheliler olarak isimlendirilmiştir. Ders esnasında telefon kullanmayarak derse odaklanma eğilimi en yüksek küme ihtiyatlılar kümesi iken derste telefon kullanarak kendilerini kontrol edemeyip odaklanmada problem yaşayan küme kontrolsüzler kümesidir. Üstbiliş stratejileri geliştirerek bu olumsuz durumu bertaraf etmeleri önerilmektedir. Kontrolsüzler kümesi yenilikleri kaçırma korkusu ve sosyal medya bağımlılığı en yüksek kümedir.Anahtar Kelimeler
Dijital üstbiliş, Fomo, Sosyal Medya Bağımlılığı, Yenilikleri Kaçırma Korkusu

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of digital metacognition levels of young people on compulsive social media usage and fear of missing out (Fomo). In line with this purpose a questionnaire was applied to 699 students reside in Tokat Gaziosmanpaşa University that selected by quota sampling. The data was analyzed by SPSS 18 pocket program. Descriptive statistics, factor analysis, cluster analysis and One-Way ANOVA were used to analyze the data. The results showed that the digital metacognition level of students could be divided into four clusters. These clusters were named as uncontrolled, cautious, control myself and skeptical ministers. The highest tendency to focus on the lesson is cautious cluster. Students who use the phone on course and who with problems of focus on the course are the uncontrolled cluster. It is recommended to eliminate this negative situation by developing metacognitive strategies. The uncontrolled cluster has the higher fear of missing out and social media addiction.Keywords
Digital metacognition, Fomo, Compulsive Social Media Use, Fear of Missing Out

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri