INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EBÛ SA‘D ES-SEMMÂN İSMÂİL VE “EL-MUVÂFAKAT BEYNE EHLİ’L-BEYT VE’S-SAHÂBE” ADLI ESERİ
(EBÛ SA’D ES-SEMMÂN İSMAİL AND HIS BOOK CALLED “AL-MUVÂFAQAT BEYNE EHLİ’L-BEYT VE’S-SAHÂBA )

Author : Hacı ÇİÇEK  & Osman KAYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 709-721
    


Summary

Hz. Peygamber’in ailesi olan Ehl-i beyt’in Müslümanlar nezdinde çok büyük önemi vardır. Ehl-i beyt’in, sevip sayma bağlamında bütün Müslümanların ortak paydası olduğu söylenebilir. Bu itibarla onlar hakkında neredeyse her asırda ve her İslâm coğrafyasında “menâkıb” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. O eserlerden bir tanesi de Ebû Sa’d es-Semmân İsmâîl b. Ali b. Zenceveyh er-Râzî (ö. 445/1053) tarafından yazılan “el-Muvâfakat beyne ehli’l-beyt ve’s-sahâbe vemâ revâhu küllü ferîkin fî hakki’l-ahar” adlı eserdir. Eser, Ehl-i beyt’in, diğer sahabiler hakkında söylediği ile sahabilerin, Ehl-i beyt hakkında söylediği sözleri içermektedir. Ebû Sa’d es-Semmân’dan bir asır sonra gelen Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî (ö. 538/1143), onun eserini özet şekilde tanzim etmiş, eserdeki hadîslerin tekrar ve senetlerini ayıklamış, sadece hadîs metinleri ile yetinmiştir. Eser, her iki yazarın elinden geçmesine rağmen eserdeki bazı hadîsler, daha sonraki hadîs bilginleri tarafından tenkit edilmekten kurtulamamıştır. Bu çalışmada söz konusu eserin içeriği, yazarı ve metodolojik özelliklerinin tanıtılması amaçlanmıştır.Keywords
Hadîs, Menkıbe, Ebû Sa‘d es-Semmân, el-Muvâfakat, Zemahşerî, Ehl-i beyt.

Abstract

Ahl al-Bayt, the family of the Prophet, has a great importance to Muslims. On the basis of showing love and respect, we can also say that Ahl al-Bayt is a common subject of all Muslims. In this respect, many books are written about them almost every century in the geography of Islam in the name of “manakib”. One of the books is called “el-Muvâfaqat beyne ehli’l-beyt ve’s-sahâbe vemâ revâhu küllü ferîkin fî haqqi’l-ahar” written by Ebû Sa’d es-Semmân İsmâîl b. Ali b. Zancewayh er-Râzî (d. 445/1053). The work contains the beautiful words that the Ahl al-Bayt told about the other sahabas (friends of prophet) and the beautiful words they said about the Ahl al-Bayt. Abu’l-Qāsım Mahmoud b. Omar ez-Zamahshari (d. 538/1143) who comes a century later from Abu Sa’d es-Semman summarized his work, re-edited the references and repetations of the hadiths, and just used the hadith texts. Although the work was analyzed by both authors, some of the hadith in the work could not escape being criticized by later hadith scholars. In this study, the content, writing and methodological features of the work are discussed.Keywords
Hadith, Religioustales, Abu Sa‘d al-Semman, al-Muwafaqat, Zamahshari, Ahla’l-Bayt.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved