INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENEL OLARAK VAROLUŞÇULUĞA BAKIŞ VE VAROLUŞÇULUK ÇEŞİTLERİ
(GENERAL VIEWS OF VAROLUCUS AND VAROLUSCULAR VARIANTS )

Author : Halis ÇAVUŞOĞLU    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 772-780
440    882


Summary

Varoluşçuluk felsefenin temelini oluşturan iki kavram vardır. Bunlar öz ve varlık şeklindedir. Öz, bir varlığın ne olduğunu gösteren ve varlığı kendisi yapan şeydir. İlkçağ filozofları bu tanımdan hareket ile özün, varlıktan önce geldiğini ve her varlığın bir öze sahip olarak varlık âlemine geldiklerini söylemişlerdir. Bu düşünceler felsefede özcü felsefe adı altında varlığını sürdürmektedir. Varoluşçuluğa göre, varlığa ilişkin araştırma, varolanların aralarından bir seçim yapmak durumunda olduğu farklı olanaklarla karşı karşıya gelmeyi gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, varoluşçu felsefe, geleneksel felsefenin öne sürdüğü tarzda, özün varoluştan önce değil de, varoluşun özden önce geldiğini savunurlar. İnsanların önce var olduğunu sonra ise kendisini tanımlayıp, özünü oluşturduğunu ifade ederler. Varoluşçuluk, evrenin özü itibariyle saçma veya anlamsız olduğunu, evrenin rasyonel bir tarafının bulunmadığını, evrene anlamlandırmanın insanlar tarafından verildiğini ortaya koyarlar.Keywords
Varoluşçuluk, Arkhe, Aşkınlık, Varolan

Abstract

There are two concepts underlying philosophy of existentialism. These are the essence and the entity. The essence is what makes a being and what makes it itself. The ancient philosophers said that they came before this essence movement, essence, existence, and that every entity came to existence world with a certain essence. These philosophies continue to exist under philosophical philosophy. According to existentialism, research on existence requires confronting different possibilities that one must choose from among the existing ones. In other words, existentialist philosophy advocates that the essence of existence precedes essence, not before the essence of existence, in the way that traditional philosophy suggests. When people first exist, then they define themselves and express their own identity. Existentialism reveals that the universe is essentially absurd or meaningless, that there is no rational side of the universe, and that it is given by people to make sense of the universe.Keywords
Existentialism, Arkhe, Transcendence, Existing

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved