INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AKILLI İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
(USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SMART BUSINESSES )

Author : Mehtap ÖZTÜRK  & Resul ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 948-957
    


Summary

Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin paralelinde işletmeler için 4. Sanayi Devrimi başlamış ve bu devrimin işletmeleri büyük bir evrime yönelttiği gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu noktada, işletmelerin bu yeni uygulamalara ve dijital dönüşüm çağına adapte olmaya başlamasıyla işletmeler artık akıllı işletmeler olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bir işletmenin akıllı işletme olarak tanımlanmasındaki en temel faktör bilgi teknolojilerini en etkin ve işletme kaynaklarına adapte edilebilir bir şekilde kullanması sonucunda mümkün olacaktır. Dijital çağda kalite, hız, maliyet ve esneklik gibi üretim yeteneklerini kullanarak etkinlik ve verimlilik sağlamaya çalışan işletmeler için endüstri devriminin sunduğu yeni teknolojilerin kullanılması işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada günümüz akıllı işletmelerin dijital dönüşüm ve endüstri devrimi sayesinde nasıl bir dönüşüm geçirdiği ve bu dönüşüm içerisinde stratejik bir araç olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin işletmelere sağladığı faydalar irdelenecektir.Keywords
Akıllı İşletmeler, Bilgi Teknolojileri, Endüstri 4.0

Abstract

In parallel to the rapid developments in the world, the 4th Industrial Revolution started for the businesses and the fact that this revolution led the enterprises to a big evolution was faced. At this point, businesses started to be adapted to these new applications and the era of digital transformation. The most fundamental factor in identifying a business as a smart business is to use information technologies in the most efficient and adaptable way to business resources. In the digital age, the use of new technologies offered by the industrial revolution for businesses that are trying to provide effectiveness and efficiency by using production capabilities such as quality, speed, cost and flexibility is important in terms of providing competitive advantage of businesses. In this study, it will be examined how today's smart businesses are transforming through digital transformation and industrial revolution and how information technologies that are used as a strategic tool in this transformation provide benefits to businesses.Keywords
Smart Businesses, Information Technologies, Industry 4.0

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved