INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ GELİŞMELER
(NEW DEVELOPMENTS IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT )

Author : Mustafa TANDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 984-992
    


Summary

Günümüzde örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve rekabetçi avantaj kazanabilmeleri sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme düzeylerine bağlıdır. Geleneksel personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru gerçekleşen dönüşüm, hızla değişen çevresel koşullar karşısında yetersiz kalmaktadır. İşletmelerin tek başına uygulamaya koyduğu yapısal değişiklikler; işletmelerde köklü bir değişimin gerçekleştirilmesi ve işletmeye sürekliliğin kazandırılmasında yeterli olamamaktadır. Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için değişmek zorunda olan örgütler insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Nitekim bu kavramsal çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı ve kavrama ilişkin geliştirilen bakış açıları tartışılmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin önem kazanmasıyla beraber gelişen yatay ve dikey uyum kavramları ve belirleyicileri de irdelenerek yazına katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.Keywords
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatay Uyum, Dikey Uyum, Bakış açıları

Abstract

In today’s challenging, competitive arena; organizations should have qualified human resources in order to survive and gain competitive advantage. Retaining such qualified personnel is another issue that organizations face. The transformation from traditional personnel management to human resource management has not been enough to meet the changing expectations of today’s workers and overcome the challenges of changing external conditions. Structural changes that are conducted solely are not enough to transform organizations. In order to survive and meet the challenges of changing world, organizations have to deal with human resources from a strategic perspective as human is the initiator of a change/transformation process. In this regard; strategic human resource management concept and the perspectives developed to explain it, has been studied in this conceptual paper. Besides vertical and horizontal fit and their determinants are also discussed to understand the evolution of the concept better.Keywords
Strategic Human Resources Management, Horizontal Fit, Vertical Fit, Perspectives.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved