Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND DEPLOYMENT: A RESEARCH IN THE PRODUCTION SECTOR )

Yazar : Menderes KANDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1132-1149
    


Özet

Psikolojik sermaye bireylerde oluşan olumsuzluklara ve zayıf yanlara odaklanmaktan ziyade, bireyin olumlu özelliklerini ön plana çıkartarak inceleyen bir kavramdır. Tükenmişlik ise iş hayatını sürekli tehdit eden, bireyi olumsuz etkileyen aşırı iş yükü, stres, aşırı yorgunluk ve yönetim sorunlarından kaynaklanan önemli bir zihinsel ve fiziksel çöküş halidir. Bu çalışmayla, işletmelerin sahip oldukları yenilenebilen, geliştirilebilen, ölçülebilen ve yönetilebilen rakiplerine karşı rekabetçi kaynağı olan bireyin pozitif psikolojik sermayesinin önemini ortaya koymak ve aynı zamanda işletmelerde çalışan beyaz yakalıların pozitif psikolojik sermaye bileşenleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren bir Kamu işletmesinde çalışan toplam 331 beyaz yakalı çalışandan kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Psikolojik sermaye ile tükenmişlik arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Pozitif Psikolojik Sermaye, Tükenmişlik

Abstract

Psychological capital is a concept that examines the positive characteristics of the individual, rather than focusing on the negativities and weaknesses of individuals. Burnout is an important mental and physical collapse caused by excessive workload, stress, extreme fatigue and management problems which threaten the business life continuously. With this study, it is aimed to reveal the importance of positive psychological capital of the individuals who have a competitive resource against the competitors which can be renewed, developed, measured and managed and the relationship between the positive psychological capital components and the burnout levels of the white clans working in the enterprises. For the purpose of this study, 331 white-collar employees working in a public enterprise operating in Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Bursa and Kütahya provinces were collected with easy sampling method. Survey results were analyzed and interpreted with structural equation model. As a result of the analyzes, a weak negative relationship was found between psychological capital and burnout.Keywords
Positive Psychological Capital, Burnout

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri