Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CULINARY STUDENTS AND UNIVERSITY ELECTIONS )

Yazar : Mustafa KOCABAŞ  & İbrahim AKDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1082-1090
    


Özet

Bu araştırma aşçılık eğitimi alan öğrencilerin üniversite seçimi yaparken kararlarını etkileyen faktörler ile demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden örneklem alma yoluna gidilerek, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden “kolayda örnekleme yöntemi” tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analize tabii tutulmuştur. Araştırma amacına yönelik oluşturulan hipotezler Independent Samples T Testi ve One-way ANOVA Testi ile ölçülmüştür. Yapılan testler sonucunda, öğrencilerin demografik özellikleri ile üniversite seçimini etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin üniversite tercihinde bulunurken demografik özelliklerinin kısmen etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Aşçılık, Üniversite Seçimi, Demografik Özellikleri.

Abstract

This research is carried out to investigate the relationships between the factors affecting the decisions of the students who receive culinary education and their demographic characteristics. Students of Culinary Program at Selcuk University Beyşehir Ali Akkanat Vocational School are the main samples of the research. Samples are chosen among these students and “easy sampling method” is preferred which is one of the random sampling method. The data obtained from the study is analysed with SPSS 22.0 package program. The hypotheses for the purpose of the study are measured by the Independent Samples T Test and the One-way ANOVA Test. As a result of the tests conducted, it is found that there are significant differences between the demographic characteristics of the students and the factors affecting the university preference. In accordance with these findings, it is concluded that demographic characteristics are partially effective when students make their university preferences.Keywords
Cookery, University Preference, Demographic Characteristics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri