Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSTANBUL VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN KADIN AKADEMİSYENLERİN İŞ YERLERİNDE YILDIRMAYA MARUZ KALMASININ İŞ PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPOSURES OF SHORT ACADEMIC WORKERS WORKING IN ISTANBUL FOUNDATION UNIVERSITY WITH BUSINESS PERFORMANCE )

Yazar : Gamze İLKE  & Recep Cengiz AKÇAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1115-1131
    


Özet

Yıldırma, son zamanlarda çalışanlar tarafından “psikolojik şiddet” olarak bilinen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bastırma”, “yok sayma”, “bezdirme” olarak da ifade edilebilen yıldırma, birçok olumsuz sonucu beraberinde getiren önemli bir sorundur. Bu sorun çalışanların performansını doğrudan etkilemektedir. Tez çalışmamız, işyerinde yıldırma ile kadın çalışanların performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Eğitim sektörü içerisinde çalışan, birçok eğitmen kadın sosyal yaşantısından uzak bir şekilde iş ortamında geçirmiş olduğu vakitte karşılaştığı yıldırma politikasıyla psikolojik sorunlar yaşayıp kendisi değersiz hissetmektedir. Tez çalışmamızda yıldırma, performans ve bunlar arasındaki ilişki açıklanmış ve buna ek olarak İstanbul’da Vakıf Üniversiteleri’nde görev yapan 349 kadın akademisyene yönelik bir araştırma yapılmıştır. Elden edilen veriler dâhilinde yapılan ölçek çalışmasına göre yıldırma sürecinin kadın akademisyenler tarafından nasıl olarak algılandığı ve yıldırma sonrası göstermiş oldukları iş performansında ne gibi etkilerin yaşandığı ve bu etkilere karşı alınan önlemler SPSS 24 programı ile yapılan analizler birlikte tez içeriğinde detaylıca işlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda kişisel verimsizlik ve performans düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri olan yıldırmanın çalışan performansı için önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
İş Performansı, Kadın Akademisyenler, Vakıf Üniversiteleri, Yıldırma

Abstract

Mobbing has recently emerged as a concept known as psychological violence among employees. Mobbing, which can also be expressed as suppression, ignoring, harassment, is an important problem that brings with it many negative consequences. This problem directly affects the performance of employees. Our thesis study was conducted to determine the relation between mobbing in the workplace and the performance of female employees. In the education sector, many women start having psychological problems caused by mobbing policy they face during their time in the business environment away from their social lives. They feel that they are invaluable. In our thesis study, mobbing, performance and the relationship between them are explained and in addition to this, the this study entrusted on 349 women academicians working in Vakif Universities in Istanbul. According to the survey conducted, within the given study, how the mobbing process was perceived by female academicians and the effects of job performance in the post-mobbing and the measures taken by SPSS 24 were analyzed and explained in detail. As a result of this study, it has been determined that mobbing, which is one of the most important reasons of personal productivity and low performance, is defined as an important factor for employee performanceKeywords
Business Performance, Female Academics, Foundation University, Mobbing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri