INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜRÜN TASARIMINDA ve ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ GIDA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON PRODUCTION PERFORMANCE IN PRODUCT DESIGN AND PRODUCTION: A RESEARCH IN FOOD SERVICES IN KAHRAMANMARAŞ )

Author : Nusret GÖKSU  ; Ayşe YILMAZ & Tuğçe TÜRKSAYAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1538-1546
    


Summary

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyette bulundukları pazarlarda rekabetin yapısı biçimsel ve boyutsal olarak değişmekte ve giderek keskinleşmektedir. Böyle bir ortamda işletmelerde ürün tasarımında ve üretiminde teknoloji kullanımının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda çalışmanın amacı Kahramanmaraş Gıda imalat sanayiinde faaliyette bulunan 41 işletme ile gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında tasarımda ve üretimde teknoloji kullanımının işletmelere sağladığı yararlar ve bu yararları elde edebilmek için yapılması gerekenler konusunda öneride bulunulmaktadırKeywords
Ürün tasarımı, Teknoloji Kullanımı, Üretim Performansı

Abstract

With the globalization, the structure of competition in the markets in which the enterprises operate, is changing and becoming sharper. In such an environment, the importance of using technology in product design and production cannot be denied. In this context, the aim of the study is to provide the benefits of using technology in design and production in the light of the findings obtained in this study, which is carried out with 41 enterprises operating in Kahramanmaraş Food Manufacturing Industry, and what needs to be done in order to achieve these benefitsKeywords
Product Design, Technology Use, Production Performance