INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAPHORICAL PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES FOR POSTGRADUATE EDUCATION )

Author : Şeyma ATICI  ; Aleyna KALKAN; Betül Dilşad ERTEKİN & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1257-1267
    


Summary

Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada kullandığı güçlü bir zihinsel araç olarak tanımlanmaktadır. Metaforların kullanımına bakıldığında, somut örnekler verilerek soyutun anlatılması, mecaz, kastetme, benzeterek açıklama gibi işlevleri olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) metafor tekniğini kullanarak tespit etmektir. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Lisansüstü eğitimle ilgili metaforik algılarını öğrenmek amacıyla öğrencilerden ‚ “Lisansüstü eğitim …………………gibidir. Çünkü…..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin lisansüstü eğitimi çok farklı metaforlarla tanımladıkları görülmektedir. Bu bağlamda 11 farklı kategori elde edilmiştir. Bu kategoriler incelendiğinde en fazla bulunan metaforun “gelişme” kategorisinde, en az metaforun ise “doyumsuzluk” ve “fırsat” kategorilerinde olduğu görülmektedir.Keywords
lisansüstü eğitim, metafor, okul öncesi, öğretmen adayları.

Abstract

Metaphor is defined as a powerful mental tool used by an individual to understand and explain a higly abstract, complex or theoretical phenomenon. Metaphors are known to have functions such as abstract expression, metaphor, caste and explanation. The purpose of this research, to determine the mental images of preschool teacher candidates for postgraduate education by metaphor technique. The study group consisted of the students of the Abant İzzet Baysal University Preschool Education Department of Bolu in 2018-2019 academic year. In order to learn the metaphorical perceptions of the students about postgraduate education “ Postgraduate education is like ……… Because……..” were asked to fill in the sentence from them. As a result of the research, it seen that the students define graduate education with many different metaphors. In this context, 11 different categories were obtained. When these categories are examined, it is seen that the most metaphor is the development category, the least metaphors are in the category of dissatisfaction and opportunity.Keywords
postgraduate education, metaphor, preschool, teacher candidates

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved