Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAPHORICAL PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES FOR POSTGRADUATE EDUCATION )

Yazar : Şeyma ATICI  ; Aleyna KALKAN; Betül Dilşad ERTEKİN & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1257-1267
    


Özet

Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada kullandığı güçlü bir zihinsel araç olarak tanımlanmaktadır. Metaforların kullanımına bakıldığında, somut örnekler verilerek soyutun anlatılması, mecaz, kastetme, benzeterek açıklama gibi işlevleri olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) metafor tekniğini kullanarak tespit etmektir. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Lisansüstü eğitimle ilgili metaforik algılarını öğrenmek amacıyla öğrencilerden ‚ “Lisansüstü eğitim …………………gibidir. Çünkü…..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin lisansüstü eğitimi çok farklı metaforlarla tanımladıkları görülmektedir. Bu bağlamda 11 farklı kategori elde edilmiştir. Bu kategoriler incelendiğinde en fazla bulunan metaforun “gelişme” kategorisinde, en az metaforun ise “doyumsuzluk” ve “fırsat” kategorilerinde olduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler
lisansüstü eğitim, metafor, okul öncesi, öğretmen adayları.

Abstract

Metaphor is defined as a powerful mental tool used by an individual to understand and explain a higly abstract, complex or theoretical phenomenon. Metaphors are known to have functions such as abstract expression, metaphor, caste and explanation. The purpose of this research, to determine the mental images of preschool teacher candidates for postgraduate education by metaphor technique. The study group consisted of the students of the Abant İzzet Baysal University Preschool Education Department of Bolu in 2018-2019 academic year. In order to learn the metaphorical perceptions of the students about postgraduate education “ Postgraduate education is like ……… Because……..” were asked to fill in the sentence from them. As a result of the research, it seen that the students define graduate education with many different metaphors. In this context, 11 different categories were obtained. When these categories are examined, it is seen that the most metaphor is the development category, the least metaphors are in the category of dissatisfaction and opportunity.Keywords
postgraduate education, metaphor, preschool, teacher candidates

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri