Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAYAN GENÇLERİN YAŞAM BECERİLERİ AÇISINDAN DERSLERDEN BEKLENTİLERİ
(UNIVERSITY FRESHMEN’S EXPECTATIONS OF COURSES IN TERMS OF LIFE SKILLS )

Yazar : Özgür ERAKKUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1484-1492
    


Özet

Gençlere verilecek nitelikli bir eğitim ve sağlanacak ortamın, onların sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmelerine ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olması beklenmektedir. Genel itibariyle ergenlik döneminden yetişkinlik dönemine geçilen süreçte devam ettikleri üniversite, bireylerin kişilik gelişimi ve sosyalleşmesi açısından önemlidir. Her düzeydeki eğitim kurumlarında ders içi ve ders dışı etkinlikler yoluyla bireylerin gelişimine katkı sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilerin gelişimine derslerin katkısının ne olabileceğini ve onların bu konudaki beklentilerini belirlemeye çalışmaktır. Bu çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Beşli “likert ölçeği”nin kullanıldığı anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılara “ilgili beceriler açısından yükseköğretimden beklentilerinin hangi önem derecesinde olduğu” şeklinde soru sorulmuştur. En fazla "çok önemli" ve "önemli" olarak işaretlenenler; "yazılı ve sözlü ifade etme becerisi" ve "sorumluluk alma becerisi kazandırma"dır. Sırasıyla; "toplumsal duyarlılık kazandırmalı", "birlikte iş yapma becerisi kazandırmalı", "öğrencileri farklı yaşam şartlarına hazırlamalıdır" şeklinde devam etmektedir.Anahtar Kelimeler
Yükseköğretim, sosyal gelişim, sosyalleşme, sosyal hizmet, yaşam becerileri.

Abstract

It is expected that providing young people with quality education and environment will help them to have a healthy development period and prepare for life. University that young people attend during the transition period from adolescence to adulthood in general is important for their personality development and socialisation. There is a need to contribute to individuals' development through curricular and extracurricular activities in educational institutions at every level. The main aim of this study is to identify how courses can contribute to university students’ development in Turkey and their expectations in this regard. This is a survey study using a 5-point Likert type questionnaire. In the scope of the study, the participants were asked to respond to the question "How important is your expectations from higher education?" Expectations that were marked as “very important” and “important” most were “written and oral expression skills” and “providing skills to take responsibility”. They were followed by “raising social sensitivity”, “providing skills to work together” and “preparing students for different living conditions”, respectively.Keywords
Higher education, social development, socialisation, social work, life skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri