Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN, ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÜZERİNDE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF INFORMATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN BUSINESS )

Yazar : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU  ; Bengü HIRLAK & Feyza SAYIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 661-672
442    415


Özet

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetimi çalışmalarının, örgütsel kültür üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir.

Çalışmanın alt amaçları ise;

 • Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini,
 • Katılımcıların örgütsel kültür ve alt bileşenlerinin düzeylerini,
 • Örgütsel bilgi yönetimi çalışmalarının örgütsel kültürle ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.  

Bu araştırmada örgütsel bilgi yönetimi çalışmaları ve alt bileşenlerinin, örgütsel kültür ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel bir model şeklinde desenlenmiştir. Örgütsel bilgi yönetiminin alt bileşenleri olan bilgi edinme, bilgi üretimi, bilgi paylaşımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değişkenleri ile örgütsel kültür alt bileşenleri olan yenilikçi, yarışmacı, bürokratik ve topluluk kültürü değişkenleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş İlinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve özel hastane bünyesinde çalışan 238 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Ogbonna ve Haris (2000) tarafından geliştirilen ve Deshpande ve arkadaşları(1993) tarafından yeniden boyutlandırılan 16 maddelik “örgüt kültürü ölçeği” ile Churchill (1979) tarafından oluşturulup, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliştirilen 17 maddelik “bilgi yönetimi” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır.

Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgüt kültürü arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi çalışmalarında ortaya çıkacak olumlu çalışmaların, örgüt kültürü üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Örgütsel bilgi yönetiminin örgüt kültürü üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artış seyrine göre, örgüt kültürü olgusunun da aynı yönde artış göstermesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim faaliyetlerin örgüt kültürü olgusuna olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.Anahtar Kelimeler
İşletmeler, Örgütsel Kültür, Bilgi Yönetimi, Sağlık Sektörü

Abstract

The general purpose of this study is to determine whether knowledge management activities at the organizational dimension have an effect on organizational culture.

The sub-objectives of the study are to reveal the followings:

 • Participants' levels of organizational knowledge management perceptions and subcomponents,
 • Participants' levels of organizational culture and its sub-components,
 • Where or not there is a relationship between organizational knowledge management activities and organizational culture and sub-dimensions of these two concepts

In the study, an interactive model was figured since it is intended to determine whether organizational knowledge management activities and its sub-dimensions have effect on organizational culture and its sub-dimensions. Relationships between Information acquisition, information production, information sharing, information storage-documentation and use of information which are sub-dimensions of organizational knowledge management and innovative, competitor, bureaucratic and community culture variables that are sub-components of organizational culture was handled separately.

Sample of the study comprises of 238 employees who works in private hospital operating in the health sector in Kahramanmaras. Organizational culture scale consisting of 16 items, which was developed by Ogbonna and Haris (2000) and resized by Deshpande and friends (1993), and knowledge management scale consisting of 17 items, which was created by Churchill (1979) and developed by Lee, Lee and Kang (2005) was used to collect data.

According to results obtained, it was observed that there was a significant positive correlation between statistics and organizational culture at low level of statistics. With this result, it has been reached that the positive studies that will be revealed in the knowledge management studies are influenced on the organizational culture.

In this study which are examined the impact of organizational culture on organizational knowledge management, according to the increase in the efforts of organizational information management, the organizational culture is expected to increase in the same way. Because of this reason, it can be said that knowledge management activities in organizations provide positive contributions to organizational culture.Keywords
Businesses, Organizational Culture, Knowledge Management, Health Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri