Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME FAALİYETLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE UYUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
(DIGITALIZATION ACTIVITIES IN EDUCATION AND AN INVESTIGATION ON EDUCATIONAL MANAGERS’ CONSISTENCY TO THE PROCESS )

Yazar : Somayyeh RADMARD  & Özge Zeynep ATİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1343-1361
    


Özet

İnsan hayatının her anının aktif bir şekilde sayısal unsurların bir parçası haline geldiği ve bu vesileyle insanların teknolojinin getirileri ile iç içe yaşıyor olduğu bir dönemde, dijitalleşme giderek daha vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi birçok açıdan olumlu şekilde değerlendirilebilecekse de ortaya çıkan tabloda, eğitimi alacak ve eğitimi sunacak tarafların dijital unsurlarla ve araç-gereçlerle olan etkileşiminin çok yoğun olması gerekmektedir. Araştırmada, dijitalleşmenin insan hayatındaki yeri temelinde, dijitalleşmenin eğitimdeki konumu incelenmektedir. Bu nedenle araştırma, dijitalleşme ve eğitimde dijitalleşme olarak iki farklı kavram çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada İstanbul’da yaşayan, eğitim sektöründe yer alan ve lise seviyesindeki okullarda çalışan eğitimciler üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Ankete 152 kişi katılmıştır. Anket çalışması 5’li likert sistemiyle hazırlanmış ve iki kısımdan oluşturulmuştur. Anket formunun birinci bölümünde bir takım demografik özelliklerden (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma yılı, görevi) oluşan bölüm bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise 23 soru adedinden ve tek boyuttan oluşan dijitalleşme faaliyetlerine uyum ölçeği bulunmaktadırAnahtar Kelimeler
Dijitalleşme, Eğitim, Faaliyet, Uyum, Yönetici

Abstract

At a time when every moment of human life is actively becoming a part of the digital elements and people are intertwined with the returns of technology, digitalization is becoming increasingly indispensable. While the digitalization of education can be evaluated in many ways in a positive way, it should be seen that the interaction of the parties who will receive education and education will be very intense with digital elements and tools. In this research, the position of digitalization in education is examined on the basis of the place of digitalization in human life. the research is examined into two different concepts as digitalization and digitalization in education. In the last part of the study, there is a questionnaire study conducted on the educators working in high schools. 152 people participated in the survey. The questionnaire was prepared with 5-point Likert system and consisted of two parts. In the first part of the questionnaire, there are some demographic features (age, gender, educational status, working year, occupation). In the second part, there is a scale of adaptation to digitization activities consisting of 23 questions and one sizeKeywords
Digitalization, Education, Activities, Consistency Manager

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri