INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VE İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF SERVICE TRAININGS AND PERFORMANCE OF OPERATING EMPLOYEES )

Author : Nil KONYALILAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1457-1470
    


Summary

Hizmet içi eğitimler, işletme çalışanlarınınanlayış, beceri ve bilgi düzeyinin daha da zenginleştirilmesi amacıyla işletmelerin genel çalışma düzenlerini etkilemektedir.Hizmet içi eğitimler, iş dışında ve iş başında eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışanlara işyerinin dışında, işletme içinde veya işletme dışında verilen hizmet içi eğitimler “iş dışında eğitim” olarak ifade edilmektedir. İş dışında hizmet içi eğitimler denildiğinde, genellikleişletme dışında yapılan eğitimler anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, çalışanların işyerinden uzaklaşmadan, bizzat iş başında yapılan hizmet içi uygulamalara “işbaşında eğitim” denilmektedir. Hizmet içi eğitimler, personellerin her zamanki psikolojik ve toplumsal çevrelerinin dışında, iş yerlerinden ayrı ortamlarda yapılan eğitilme yöntemleri olarak görülmektedir.Hizmet içi eğitimle yakından ilişkisi olan performans kavramı; kapasite, beceri, başarı sağlama, üzerine düşen görevin etkin olarak yerine getirilmesi ve işlerin üstesinden gelinmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber, işletmelerdeki performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulabilmesi için mevcut sistemlerin hedef ve amaçlarının ne olacağınınbelirlenmesi gerekir. İşletmelerin belirlenen hedeflere en iyi şekilde ulaşabilmesi için iş görenlerin performans düzeylerinin de profesyonel olarak değerlendirmesigerekir. Bu yüzden performans değerlendirilme tekniği ve yönteminin daha iyi uygulanılması neticesinde ancak istenilen amaca ulaşmak mümkün olabilmektedir.Keywords
Eğitim, Hizmet İçi Eğitim, Performans, Çalışan Performansı.

Abstract

In-service trainings have continuously influenced the general working order of the enterprises in order to enrich the understanding, skills and knowledge level of the employees. Therefore, in-service trainings are generally divided into two as out-of-work and on-the-job training. In-service trainings provided to employees outside the workplace, inside or outside the enterprise are referred to as out-of-work training. ” In addition, in-service trainings outside of work are usually understood to mean outside trainings. Therefore, in-service practices carried out in the workplace without the employees moving away from the workplace were called education on the job training. In-service trainings are seen as the methods of training the personnel outside the usual psychological and social environment in separate environments. The concept of performance, which is closely related to in-service training; capacity, skills, achievement, means to fulfill the task effectively and work to be done. However, in order to establish performance evaluation systems in the enterprises, it is necessary to determine the objectives and objectives of the existing systems. In order for the enterprises to reach the targets in the best way, the performance levels of the employees should be evaluated professionally. Therefore, it may be possible to achieve the desired purpose only if the performance evaluation technique and method are applied better.Keywords
Training, In-service Training, Performance, Employee Performance.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved