Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL KAPİTALİZM VE MEDYALAR ÜZERİNE FELSEFÎ VE SİYASÎ DÜŞÜNCELER
(PHILOSOPHICAL AND POLITICAL CONSIDERATIONS ON GLOBAL CAPITALISM AND MEDIA )

Yazar : İdiris DEMİREL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1362-1369
    


Özet

Kapitalizm, asgari beş altı asırdır var olan bir sistemdir. Küresellik yönelimi, kapitalizme, doğuşundan itibaren içkindir. Bu manada kapitalizm ayrı bir hadise, küreselleşme ayrı bir hadise değildir. Küresellik, kapitalizmin bir vasfıdır. Küresel kapitalizmi mümkün kılan vektörlerden biri medyalardır. Medyalar, iletişim teknolojileri ve kültürel alan gibi iç içe geçmiş bütünleşik olgular küresel kapitalizmin varlığı sayesinde işlemektedir. Medyalar aynı şekilde küresel kapitalizme önemli bir işlerlik ve süreklilik katmaktadır. Bu çalışmanın amacı küresel kapitalizmi ve medyaları, felsefî ve siyasî düşünceler temelinde irdelemektir. Çalışmada belgesel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Genel anlamda nicel değil nitel bir yaklaşım izlenmiştir. Sonuçta ortaya çıkacak bulguların küresel kapitalizm ve medyalar üzerine felsefî ve siyasî temelde eleştirel bakmayı mümkün kılacak türde bulgular olması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Küresel kapitalizm, Medyalar, Felsefe, Siyasal

Abstract

Capitalism is a system that has existed for at least five or six centuries. The globalization orientation has been included in capitalism since its birth. In this sense capitalism and globalization are not separate events. Globalization is a quality of capitalism. One of the vectors that make global capitalism possible is the media. Interwined and integrated facts such as the media, communication Technologies and the cultural sector operate the presence of global capitalism. In the same way, the media add to global capitalism an important operability and continuity. The aim of this study is to examine global capitalism and media on the basis of philosophical and political considerations. Documentary research method was adapted in the study. In general, a qualitative rather than quantiative approach was followed. As a result, the findings are expected to be the kind of findings that will make it possible to look critically at global capitalism ad the media on a pilosophical and political basis.Keywords
Global capitalism, Media, Philosophy, Political

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri