INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE TEZAHÜRÜ/YANSIMASI BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA (ADANA - YÜREĞİR ÖRNEĞİ)
(ELECTIVE COURSES IN SECONDARY EDUCATION. A RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE TEACHING / REFLECTION ON THE STUDENTS OF MUHAMMED (sav) LIFE COURSE (ADANA - YÜREĞİR SAMPLE) )

Author : Mahmut ATA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1333-1342
    


Summary

Her ülkenin eğitim alanında kendine özgü kültürel, politik ve dini değerleri ve millî varlığını destekleyen bir eğitim sistemi olmazsa olmaz varoluş hedeflerindendir. Ülkemizde de eğitim programını tamamlayıcı nitelikte aşamalılık ve sıralılık ilkesi göz önünde bulundurularak seçmeli dersler okutulmaktadır. Seçmeli dersler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim sisteminde zorunlu derslerle beraber öğrencinin istek ve kabiliyetine göre eğitim-öğretim programı içerisinde yer alan derslerdir. Seçmeli dersler, öğretim yılı başladığında okul ve çevre şartları, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ve velilerin önerileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Gayesi, öğrencileri bilgi, beceri ve zeka potansiyellerine göre farklı alanlara yönlendirerek eğitim- öğretimin niteliğini ve kalitesini artırmaktır. Bu çalışmada Din Sosyolojisi açısından din, ahlak ve değerler alanında bulunan seçmeli derslerden Peygamberimizin Hayatı dersinin; geleceğin emanetçisi yeni neslin değer ve ahlaki yargılarında ne gibi etkiler bıraktığı gözlemlenecektir. Mezun olduktan sonraki yaşantılarında bu derslerin ahlaki tutum ve davranışlarına ne kadar etki ettiği tespit edilmeye çalışılacak, seçmeli ders ve içeriklerine dair eksik kalan noktalarda ne gibi çalışmaların yapılabileceği araştırılacaktırKeywords
Seçmeli Dersler, Peygamberimizin Hayatı

Abstract

An education system that supports the cultural, political and religious values and national existence of each country in the field of education is one of the must-have objectives. In our country, elective courses are taught taking into account the principle of progressive and sequentialism complementary to the educational program. Elective courses are the national education system in the Republic of Turkey together with compulsory courses and courses in the student's request in educational programs according to ability. Elective courses are determined by taking into account the school and environmental conditions, the student's interests and needs, and the recommendations of parents when the school year begins. The aim is to improve the quality and quality of education by directing students to different areas according to their potentials of knowledge, skills and intelligence. In this study, the life course of the Prophet from the elective courses in the field of religion, morals and values in terms of the sociology of religion; The effects of the new generation on the value and moral judgments of the new generation will be observed. It will be tried to determine the effects of these courses on the moral attitudes and behaviors of the students after their graduationKeywords
Elective Courses, Life of the Prophet

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved