INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE FELSEFE
(CRITICAL THINKING AND PHILOSOPHY )

Author : Eyyup Serkan ÖNCEL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1308-1316
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, felsefe ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi belirleyip bu ilişkinin eleştirel düşünme sürecine neler katabileceği üzerine tespitlerde bulunmaktır. Bu çalışma, yut içi ve yurt dışında yayınlanan makaleler, tezler, kitaplar ve akademik dergiler vasıtasıyla araştırma yapılarak oluşturulmuştur. Günümüz bilgi çağı olup yaşamda birçok doğru-yanlış bilgiyle karşı karşıya kalmaktayız. Önemli olan karşılaşılan bilgileri zihinsel süreçler vasıtasıyla eleştirel düşünme süzgecinden geçirip akıllı ve mantıklı sonuçlar çıkarmaktır. Bu noktada eleştirel düşünme becerilerinden yararlanmamız günümüzde zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde eleştirel düşünme eğitim, psikoloji ve özellikle de felsefenin araştırma konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla, her bir disiplin eleştirel düşünme ile ilgili farklı tanımlar üzerinde durmuştur. Eleştirel düşünme pratikte felsefi bir etkinlik olup felsefi düşünme de aynı zamanda eleştirel düşünmeyi gerekli kılmaktadır. “Sokratik Sorgulama, kuşkuculuk, yansıtıcı düşünme” gibi felsefi yöntemler eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi bakımından önem arz etmektedir. Felsefe “akla dayanması, sürekli soruşturarak alternatifleri kovalaması, güvenilir ve ön yargısız olması, olaylar karşısında gerekçeler sunması, bireyleri çıkarımda bulunmaya yönlendirmesi ve akıl yürütme çabasında olması” bakımından eleştirel düşünme becerileri için büyük katkılar sağlamaktadır.Keywords
Felsefe, Eleştirel düşünme, Sorgulama.

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between philosophy and critical thinking and find out what this relationship can contribute to the critical thinking process. This study was conducted through researches, articles, theses, books and academic journals published both in Turkey and abroad. Today, we are in the information age and we face many right and wrong information in life. The important thing is to pass the information through the critical thinking filter through mental processes and make intelligent and logical conclusions. At this point, the use of critical thinking skills has become a necessity today. Today, critical thinking has become a research topic of education, psychology, and especially philosophy. Therefore, each discipline has focused on different definitions of critical thinking. Critical thinking is a philosophical activity in practice, and philosophical thinking also requires critical thinking. Philosophical methods such as Socratic Questioning, skepticism, reflective thinking are important for the development of critical thinking skills. Philosophy makes a great contribution to critical thinking skills in terms of reasoning, pursuing alternatives by constantly investigating, being reliable and without prejudice, presenting reasons in the face of events, directing individuals to make inferences and trying to reason.Keywords
Philosophy, Critical Thinking, Questioning.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved