INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CHARLES ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNDE EMEK, ÇALIŞMA VE YABANCILAŞMA KAVRAMLARININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ
(CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF LABOR, WORK AND ALIENATION IN CHARLES DEAD OR LIVE FILM )

Author : Özge Nilay Erbalaban GÜRBÜZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1397-1405
    


Summary

Çalışma ve emek kavramları birbirinden farklı anlamlara sahip olmasına rağmen, XVIII. yüzyıldan sonra, çalışma ve emek kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde dönüştürülmüştür. Bu dönüşümün kapitalist piyasa toplumsallığıyla doğrudan bir ilişkisi vardır. Yaşam gücü olan emek, değişim değeri üreten çalışma kavramının ideolojik, kültürel ve politik biçimlendirmesinin gölgesinde kalarak, anlamı çalışmayla eş değer hale getirilmiştir. Bu durum kültürel alanda çalışmanın zorlayıcı doğasında yabancılaşmaya neden olmaktadır. Filmler, kültüre ait değerlerin üretilmesinde, sorgulanmasında ve değiştirilmesinde en önemli araçlardan biridir. Bu makale Avrupa sinemasının auteur yönetmenlerinden biri olan Alain Tanner’in Charles Ölü Ya Da Diri (Charles Mortou Vif, 1969) filmi örnekleminde, zorunlu çalışmanın yabancılaştırıcı etkisini film karakterinin film evrenindeki konumlanışı açısından gösterecektir. Bu çerçevede makalenin ilk bölümü felsefe açısından emek ve çalışma kavramlarının kullanımına değinecek ve ikinci bölümde bu kavramların filmdeki temsili aracılığıyla film çözümlemesi yapılacaktırKeywords
Alain Tanner, Charles Ölü Ya Da Diri, Emek, Çalışma

Abstract

Although the concepts of labor and work have different meanings, after the 18th century, the concepts of labor and work were transformed to replace each other. This transformation has a direct relationship with capitalist market sociality. Labor, which is the force of life, is overshadowed by the ideological, cultural and political shaping of the concept of work that produces exchange value, and its meaning is made equivalent to labor. This situation leads to alienation in the compelling nature of working in the cultural field. Films are one of the most important tools in producing, questioning and changing cultural values. This article will illustrate the alienating effect of forced work in the film universe in the film sample of Charles Dead or Alive(Charles Mortou Vif, 1969) by Alain Tanner, one of the auteur directors of European cinema. In this context, the first part of the article will focus on the use of labor and work concepts in terms of philosophy, and in the second part film analysis will be made through the representation of these concepts in the filmKeywords
Alain Tanner, Charles Dead or Aliv, Labor, Working

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved