INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE
(A STUDY ON COMPOUND VERBS İN OLD ANATOLIAN TURKISH )

Author : Yılmaz AKDEMİR  & İbrahim Halil KAYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1434-1456
    


Summary

Birleşik fiiller, bir ad ile bir yardımcı fiilin, iki ayrı fiil şeklinin yahut da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık olan kelime grubudur. Bir dilin zenginliğini gösteren en önemli özelliklerden biri dilin birleştirme özelliğidir. Yan yana getirilen sözcükler birleşim sonucunda farklı anlamlarda yeni sözcükler meydana getirmekte ve söz varlığını zenginleştirmektedir. 13 ile 15. yüzyıllar arasında varlığı bilinen ve Türk dilinin önemli bir bölümünü oluşturan Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz Türkçesi grubunun temelini oluşturmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi’ndeki birleşik fiil türlerinin yapı ve anlamsal özelliklerine göre belirlenmesi ve bu sahanın özelliklerini taşıyan beş farklı eserden hareketle söz ve ifade zenginliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Keywords
Türk Dili, Eski Anadolu Türkçesi, Birleşik Fiiller

Abstract

A compound verb is a group of words that corresponds to a single concept and consists of a combination of a noun and an auxiliary verb, two separate verb forms, or one or more words of the noble name and a principal verb. One of the most important features showing the richness of a language is its combining feature. The juxtaposed words create new words in different meanings as a result of the combination and enrich the vocabulary. Old Anatolian Turkish, which is known to exist between the 13th and 15th centuries and constitutes an important part of the Turkish language, forms the basis of the Oghuz Turkish group. It is aimed to determine the combined verb types in the Old Anatolian Turkish according to the structure and semantic features and to reveal the richness of words and expressions based on the five different works bearing the characteristics of this field.Keywords
Turkish Language, Old Anatolian Turkish, Compound Verbs

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved