INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MESLEKİ BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF PROFESSIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON TEACHERS' BURNOUT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS INSTITUTIONS )

Author : Cengiz AKÇAY  & Cansu ÇALIK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1415-1433
    


Summary

Eğitimde istenilen hedeflerine ulaşılması öğretmenlerin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim hizmetlerinde mesleklerine olan bağlılıkları, eğitim verdikleri okula yönelik örgütsel bağlılıkları ile tükenmişlik düzeyleri arasında ilişki vardır. Bu araştırmanın amacı, eğitim örgütlerinde öğretmenlerin mesleki, bağlılık ve örgütsel bağlılığının tükenmişliklerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi ile İstanbul İl’i Başakşehir İlçesi’nde görev yapan özel okul sınıf öğretmeni 246 kişiye Mesleki Bağlılık, Örgütsel Bağlılık ve Maslach Tükenmişlik ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin duygusal bağlılık düzeyi, başa çıkma ve kişisel başarı algılarının ortanın üzerinde, mesleki bağlılık, duygusal tükenmişlik, genel tükenmişlik düzeylerinin orta düzeyde ve devam bağlılığı ve duyarsızlaşma algılarının ise ortanın altında olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerinin ölçek alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olmazken, yaş, medeni durum, eğitim ve okuldaki hizmet yılı değişkenlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki bağlılık, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik algıları arasında aynı yönlü ve ters yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretmenlerin duyarsızlaşma algısını açıklayan ilk faktör duygusal tükenme ikinci faktör ise devam bağlılığıdır. Kişisel başarı algısı ise öğretmenlerin duyarsızlaşmasını azaltmaktadır. Öğretmenlerin duygusal tükenmeleri ise duyarsızlaşmaları tarafından açıklanmakta ve duygusal bağlılıkları duygusal tükenmişliklerini azaltmaktadırKeywords
Eğitim Örgütleri, Mesleki Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik

Abstract

The achievement of goals in educational institutions depends on the attitudes and behaviors of teachers. There is a relationship between teachers' loyalty to their profession in education and training services, their organizational commitment to the school they teach and their burnout levels. The aim of this study is to investigate how teachers' professional, loyalty and organizational commitment affect their burnout in educational organizations. In the research, 246 people who work in Başakşehir District of İstanbul Province with the method of relational screening method, have been applied Professional Loyalty, Organizational Commitment and Maslach Burnout scales. In the study, it was found that the teachers' emotional commitment, coping and personal perceptions of perception were higher than the middle level, professional commitment, emotional exhaustion, general burnout levels were moderate and continuity of commitment and depersonalization perceptions were below the middle. While there was no significant difference between the teachers' gender and professional seniority variables in the scale, there was a significant difference in age, marital status, education and service year variables. The same directional and inverse relationships between teachers' perceptions of professional commitment, organizational commitment and burnout were identified. The first factor explaining teachers' sense of depersonalization is emotional exhaustion and the second factor is continuation commitment. The perception of personal achievement decreases the desensitization of teachers. Emotional exhaustions of teachers are explained by their depersonalization and their emotional dependence decreases their emotional exhaustionKeywords
Educational Organizations, Professional Commitment, Organizational Commitment, Burnout

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved