INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-
(A FATHER'S ADVICE TO HIS CHILD WITH FULL OF WISDOM IN THE ARAB JAHILIYYA PERIOD -A PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF ISLAMIC VALUES- )

Author : Hacı ÇİÇEK  & Osman KAYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1471-1480
    


Summary

Malum olduğu üzere insan, sosyal bir varlıktır. Sosyalitenin ideal anlamda gerçekleşmesi için ise insanın fıtratına uygun söz ve davranışların egemen olması gerekir. Zira onlar, insanlığın hikmete dayalı olan ortak değerleridir. Hikmetli söz ve davranışların bir coğrafya ve bir zaman dilimi yoktur. Çünkü hikmetli sözler, çağlar üstü boyuta sahiptir. İnsanlığın her dönemde muhtaç olduğu vazgeçilmez evrensel özelliklerdir. Söz konusu o değerler arasında tevazu, güler yüzlülük, yardımseverlik, cömertlik, misafirperverlik, mertlik, cesaret, vefa ve himayecilik gibi özellikler bulunmaktadır. Zaten Hz. Peygamber, hikmeti, müminin yitik malı olduğunu, her nerede bulursa onu alması gerektiğini söylemiştir. Zü’l-İsba‘ el-Advânî (ö.Miladi/600) diye tanınmış olan câhiliye dönemi şairlerinden Ebu Advân Hursân b. Muharris’in, ölüm döşeğinde iken başucunda oturan oğlu Useyd’e yaptığı nasihatler de, herkes tarafından kabul görecek evrensel değerlerdir. Bu çalışmada Zü’l-İsba el-Advânî’nin özlü nasihatleri ele alınmış, Kur’an ve Hz. Peygamberin öğretileri ışığında onların analizi yapılmıştır.Keywords
Cahiliye dönemi, Hursân, Öğütler, Hikmet, Pedagoji.

Abstract

As it is known, man is a social being. In order for sociality to be realized in the ideal sense, the words and behaviors that are appropriate to human nature must be dominant. For they are the common values of mankind based on wisdom. Wise words and behaviors do not have a geography and time frame. Because wise words, the age has a dimension. It is the indispensable universal features that humanity needs in every period. These values include humility, affability, helpfulness, smiling face, generosity, hospitality, bravery, courage, loyalty and protectioness of the neighbor. Already The Prophet said that his wisdom is the lost property of the believer and that he must take it wherever he finds it. Zu’l-İsba al-Advânî known as the prehistoric period poets Abu Advân Hursân b. Muharris advice on his son Useyd, who was sitting on his bedside table, are universal values to be accepted by all. In this study, the practical advice of Zü’l-İsba al-Advânî was discussed. Their analysis is done in the light of the holy Qur’an and of the Prophet Muhammad.Keywords
Cahiliye period, Hursân, Advices, Wisdom, Pedagogy.