Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-
(A FATHER'S ADVICE TO HIS CHILD WITH FULL OF WISDOM IN THE ARAB JAHILIYYA PERIOD -A PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF ISLAMIC VALUES- )

Yazar : Hacı ÇİÇEK  & Osman KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1471-1480
    


Özet

Malum olduğu üzere insan, sosyal bir varlıktır. Sosyalitenin ideal anlamda gerçekleşmesi için ise insanın fıtratına uygun söz ve davranışların egemen olması gerekir. Zira onlar, insanlığın hikmete dayalı olan ortak değerleridir. Hikmetli söz ve davranışların bir coğrafya ve bir zaman dilimi yoktur. Çünkü hikmetli sözler, çağlar üstü boyuta sahiptir. İnsanlığın her dönemde muhtaç olduğu vazgeçilmez evrensel özelliklerdir. Söz konusu o değerler arasında tevazu, güler yüzlülük, yardımseverlik, cömertlik, misafirperverlik, mertlik, cesaret, vefa ve himayecilik gibi özellikler bulunmaktadır. Zaten Hz. Peygamber, hikmeti, müminin yitik malı olduğunu, her nerede bulursa onu alması gerektiğini söylemiştir. Zü’l-İsba‘ el-Advânî (ö.Miladi/600) diye tanınmış olan câhiliye dönemi şairlerinden Ebu Advân Hursân b. Muharris’in, ölüm döşeğinde iken başucunda oturan oğlu Useyd’e yaptığı nasihatler de, herkes tarafından kabul görecek evrensel değerlerdir. Bu çalışmada Zü’l-İsba el-Advânî’nin özlü nasihatleri ele alınmış, Kur’an ve Hz. Peygamberin öğretileri ışığında onların analizi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Cahiliye dönemi, Hursân, Öğütler, Hikmet, Pedagoji.

Abstract

As it is known, man is a social being. In order for sociality to be realized in the ideal sense, the words and behaviors that are appropriate to human nature must be dominant. For they are the common values of mankind based on wisdom. Wise words and behaviors do not have a geography and time frame. Because wise words, the age has a dimension. It is the indispensable universal features that humanity needs in every period. These values include humility, affability, helpfulness, smiling face, generosity, hospitality, bravery, courage, loyalty and protectioness of the neighbor. Already The Prophet said that his wisdom is the lost property of the believer and that he must take it wherever he finds it. Zu’l-İsba al-Advânî known as the prehistoric period poets Abu Advân Hursân b. Muharris advice on his son Useyd, who was sitting on his bedside table, are universal values to be accepted by all. In this study, the practical advice of Zü’l-İsba al-Advânî was discussed. Their analysis is done in the light of the holy Qur’an and of the Prophet Muhammad.Keywords
Cahiliye period, Hursân, Advices, Wisdom, Pedagogy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri