INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
(CRITICISM OF SIGN – GESTALT (TOLMAN) THEORY )

Author : Murat KORUCUK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1518-1522
    


Summary

Bu çalışmada Edward Chace Tolman’ın fareler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve ilk olarak “Amaçlı Davranışçılık” olarak isimlendirdiği daha sonraları “İşaret – Gestalt” olarak değiştirdiği kuramı açıklanmıştır. Bu çalışmada Tolman’ın İşaret – Gestalt Kuramı hakkında bilgi verildikten sonra bu kuramın eğitime yansımaları ve kuram hakkındaki eleştirilere değinilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden alanyazın taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Tolman tarafından geliştirilen İşaret – Gestalt Kuramı’nın ele alınmasının temel sebepleri olarak Tolman’ın Davranışçılık ile Gestalt kuramının bir sentezini yapma çabası ve davranışçılığın öne sürdüğü parçacı yaklaşımı reddetmesi ile davranışlarda bir amaçtan söz etmesi gösterilebilir. Çalışmanın sonucunda İşaret – Gestalt Kuramı’na yönelik eleştiriler bir bütün olarak sunulmaktadır.Keywords
Amaçlı davranışçılık, Edward Chace Tolman.

Abstract

In this study, Edward Chace Tolman's Theory, which was developed as a result of his work on mice, initially called “Purposeful Behaviourism” and later changed it to “Sign – Gestalt”, was investigated. In this study, after giving information about Tolman's Sign – Gestalt Theory, the reflections of this theory on education and criticism of theory were mentioned. In this study, qualitative research designs were used to scan the literature. In this study, as the main reasons for Tolman's handling of the Sign – Gestalt Theory developed by Tolman, Tolman's attempt to synthesize the Gestalt Theory with behavior, and his rejection of the fragment approach proposed by the behavior, can be shown to speak of a purpose in the behavior. As a result of the study, criticism of the Sign – Gestalt theory is presented as a whole.Keywords
Purposive Behaviorism, Edward Chace Tolman

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved