INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇOK BOYUTLU ÖĞRENCİ YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE UYARLANMASI
(ADAPTING THE MULTIDIMENSIONAL STUDENTS’ LIFE SATISFACTION SCALE TO SPORT SCIENCE FACULTY STUDENTS )

Author : Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN  & Cemile Nihal YURTSEVEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1573-1579
    


Summary

Bu çalışmada bir devlet üniversitesi bünyesinde eğitim veren spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam tatmini konusundaki düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmadaki veriler Spor Bilimleri Fakültesi’nde farklı sınıflarda eğitim alan 107 öğrenciden yüz yüze anket yöntemi aracılığıyla toplanmıştır. Söz konusu veri toplama aracı olarak Huebner (1994) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği’ nin (Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale) Şeten (2012) tarafından güvenilirliği yapılan Türkçe formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21,0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet, yaş, sınıf ve bölümlerine bağlı olarak yaşam tatmin düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, parçalanmış aileye sahip olan öğrencilerin yaşam tatminlerinin düşük olduğu, özel yurtta kalan öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre yaşam tatminlerinin yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Öğrenci, yaşam tatmini, mutluluk, iyi olmak

Abstract

In this study, it was aimed to determine the opinions of the students of sports faculty in a state university about life satisfaction in terms of various variables. The data were gathered through a face-to-face questionnaire method from 107 students in different classes in the Faculty of Sports. The Turkish version of Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale, developed by Huebner (1994), was used as the data collection tool. The data obtained were analyzed statistically by SPSS 21.0 program. According to the findings of this study, there is no meaningful difference found between life satisfaction levels of the participants depending on gender, age, class and departments. Howewer, there is a meaningful difference that the life satisfaction of the students with divorced families was low and the life satisfaction of the students staying in private dormitories was higher than the students in other groups.Keywords
Student, life satisfaction, happiness, well-being

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved