Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBBİNG İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KÜTAHYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND JOB PERFORMANCE: THE CASE OF KUTAHYA HEALTH EMPLOYEES )

Yazar : Dursun BOZ  ; Erkan GAYGISIZ & Cengiz DURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1580-1591
    


Özet

Mobbing; son yıllarda sosyal medyada ve akademik çalışmalarda sıklıkla duyulan bir kavram olma özelliğine sahiptir. Örgütlerde yıldırma, taciz, aşağılama, sindirme, psikolojik şiddet gibi isimlerle anılan mobbing bireyi hedef alan etik olmayan davranışlardır. Örgütlerde uygulanan mobbing sonucunda mobbing mağduru, onun ailesi, örgüt ve toplum üzerinde fiziksel, sosyal ve örgütsel açıdan yıkıcı bir süreç meydana getirmektedir. Mobbing, kişide psikolojik, fiziksel ve duygusal olarak rahatsızlık oluşturmakta neticede bireyin moralini, motivasyonunu ve yaratıcılığını yok ederek örgüt performansını düşürmektedir. Örgütler ise kendileri için en önemli faktör olan insan kaynağını kaybederek ekonomik ve sosyal sonuçlarla baş başa kalmakta, bu durum örgütü olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu çalışmada mobbingin iş performansı üzerindeki etkileşiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; Kütahya ili kamu sektöründeki sağlık çalışanları ile yapılmıştır. Araştırmaya beyaz/ mavi yakalı 156 çalışan, gönüllük esasına göre katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışanların performans düzeyleri algıladıkları mobbing düzeyiyle istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişkilidir. Bu bulgu önceki çalışmalarla örtüşmektedirAnahtar Kelimeler
Mobbing, İş Performansı, Sağlık Çalışanları

Abstract

In recent years, mobbing is a frequently heard concept in social media and academic studies. Mobbing, which is known as intimidation, harassment, humiliation, intimidation and psychological violence in organizations, is unethical behaviors targeting individuals. Mobbing, which is practiced in organizations, creates a physically, socially and organizationally destructive process on the mobbing victim, his family, organization and society. Mobbing creates psychological, physical and emotional discomfort in the person as a result of the individual's morale, motivation and creativity by destroying the performance of the organization is reduced. Organizations are losing their human resources, which is the most important factor for them, and are coping with economic and social consequences, which affect the economy of the country as well as the organization. The aim of this study is to determine the interaction of mobbing on job performance. The research was conducted with health workers in the public sector of Kütahya province. 156 employees, both white and blue collar, participated in the study on a voluntary basis. According to the findings obtained from the research, the performance levels of the employees are statistically significant negative correlation with perceived mobbing level. This finding is consistent with previous studiesKeywords
Mobbing, Job Performance, Health Employees

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri