INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI, KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SİBER SALDIRILARIN TANIMLANMASI SORUNU
(THE ISSUE OF DEFINING CYBER ATTACKS IN TERMS OF THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS, THE NORTH ATLANTIC TREATY, AND INTERNATIONAL LAW )

Author : Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1641-1655
    


Summary

Bu çalışmada siber saldırı, siber terörizm ve siber savaş kavramlarının açıklamaları, ayrıca uluslararası hukuk açısından bu kavramların nasıl değerlendirilmesi gereğinin üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede uluslararası hukuk alanında siber saldırın tanımlanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirilmiş, uluslararası hukuk kurallarının bu alanda geliştirilmesi için, hangi kurallardan yararlanılabileceği sorularına cevap aranmıştır. Siber saldırı, siber terörizm ve siber savaş kavramları değerlendirilirken hukukun temel ilkelerinden jus ad bellum ve jus in bello ilkelerinin, Birleşmiş Milletler Antlaşması 2(4), 39 ve 51. Maddelerinin, kodifikasyon çalışmaları çerçevesinde Uluslararası Hukuk Komisyonunun, Devletlerin Hukuka Aykırı Hareketlerinden Dolayı Uluslararası Sorumluluğu ile ilgili metninin 2, 3 ve 11. Maddelerinin, Kuzey Atlantik Antlaşması 3, 4, 5. Maddelerinin nasıl değerlendirilmesi gereğinin üzerinde durulmuştur.Keywords
Uluslararası Hukuk, Siber Saldırı, NATO

Abstract

In this research, concepts of a cyber attack, cyber terrorism, and cyber war are defined and how these concepts evaluate in the area of international law are emphasized. In this context, studies related to the definition of cyber attacks in international law are analyzed. In addition, questions concerning which rules can be used for developing international law rules in this field are explained. To understand concepts of cyber attack, cyber terrorism, and cyber war, the basic principles of law such as jus ad bellum and jus in bello principles, articles 2(4), 39 and 51 of the United Nations Convention, articles 2, 3 and 11 of the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by the International Law Commission, articles 3, 4, 5 of the North Atlantic Treaty are taken in consideration.Keywords
International Law, Cyber Attack, NATO