INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EBDALLER
(الأبدال )

Author : Moustafa al Moustafa    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1675-1682
    


Summary

Bu araştırma, sufiyye lügatinde kendisine oldukça çok yer bulan “Ebdâl” konusunu ele almaktadır. Ebdâller salihlerden oluşan bir topluluktur ve yeryüzü onlardan hali değildir. Onlardan birisi vefat ederse Allah yerine bir başkasını getirir. Araştırmamız bu sözün doğruluğunu ve islam dinine nisbetini ele almaktadır. Ebdallik meselesi kulaktan kulağa yaygınlık kazanan bir durum olunca bizler de araştırmamızı bu konuda varid olan rivayetlere, incelemelere ve alimlerin bu konudaki görüşlerine yer vermeye hasrettik. Ebdallik düşüncesinin kelam fırkaları ve mezhebleri içerisinde kendisine köklü bir yer bulmuş olması sebebiyle araştırmamız, önemli bir meseleye ışık tutmaktadır. Bu konuda net bir sonuca ulaşmak birçok ihtilafı ortadan kaldırmış olacaktır. Araştırmamızın giriş bölümünde, Cibril Hadisinde varid olunan tertib üzere İman, İslam ve ihsan’ın meratibi konuları ele alınmakta ve evliyaların derecelerine değinilmektedir. Daha sonra Ebdâl kavramının lügat ve ıstılahi anlamlarına yer verilerek bu hususta varid olan hadisler zikredilmiş ve alimlerin lehte ve aleyhteki görüşlerine değinilmiştir. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde bu konuda zikredilen hadislerin ravileri sebebiyle zayıf oldukları anlaşılmıştır. Ancak birçok açıdan yapılan rivayetlerin mevcudiyeti bu hadislerin hasen hadis kategorisinde değerlendirlmesini sağlamıştır. Mesele gayba ait bir konu olduğundan ve ebdalliğin kabul edilmemesinin kabul edilmesine nazaran daha zayıf olması sebebiyle araştırmamızda hadislerin de varlığı göz önünde bulundurularak ebdalliğin var olduğu tezi savunulmuştur. Çünkü bu konu, imanın kendisine halel getirmemekte, artıp eksilmesine sebep olmamakta ve inkarı da küfrü gerektirecek bir konu değildir.Keywords
ebdallar , arba’un , Eşşam , da’if , mevkuf

Abstract

This research study the topic of "Al-Abdal", which is mentioned frequently by the Sufis, that they are righteous people who are not the world without them. The research investigates the validity of this statement and the validity of its affiliation to Islam. Since this issue is a matter of hearing, the research is limited to mention of the effects received and scrutinized them and the statements of scholars there. The importance of the research is that this idea is rooted in linguistic groups and doctrines, and to reach full results that could resolve many of the dispute. The research dealt with the ranks of Islam, faith and charity mentioned in the hadeeth of Jibril, peace be upon him, and what ends with it to the degree of the state as an input followed by the meaning of the "Al-Abdal" of language and terminology and mentioned the hadiths about the "Al-Abdal", and the opinions of scholars in it strengthen and weaken. The research concluded that the hadiths of the "Al-Abdal" were judged weak by the weakness of the narrators, but because they come from multiple ways raised it to the degree of good hadith to others. Since this is a matter of metaphysics, it is not possible to determine whether or not the "Al-Abdal" exists, the research is likely to have the idea of the existence of "Al-Abdal" because of the strengthening of these hadiths for each other, and because this issue does not affect the strength and weakness of faith and does not rule on the denial of disbelief.Keywords